Przypomnijmy, że świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom, które nie ze swojej winy przed nabyciem prawa do emerytury utraciły zatrudnienie i mają problem ze znalezieniem nowej pracy. Aby je otrzymać, należy spełnić dwa rodzaje warunków, o których mowa w art. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1867). Pierwsza grupa kryteriów jest wspólna dla wszystkich osób. Chodzi tu przede wszystkim o: pobieranie przez co najmniej 180 dni zasiłku dla bezrobotnych, posiadanie aktualnego statusu bezrobotnego, współpracę z urzędem pracy, czyli brak odmowy (bez uzasadnionej przyczyny) przyjęcia zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
Druga grupa to warunki indywidualne – są one uzależnione od tego, z jakiej przyczyny doszło do rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą. W zależności od tego, na prawo do świadczenia mają wpływ: wiek, okres zatrudnienia u pracodawcy, staż uprawniający do emerytury.