Pracodawca otrzyma refundację kosztów szkolenia pracownika, który pomaga osobie niepełnosprawnej.
Wprowadzenie nowego instrumentu wspierania firm zatrudniających osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi zakłada uchwalona przez Sejm ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nią refundacja poniesionych przez pracodawcę wydatków na szkolenie będzie mogła sięgać 100 proc., ale nie będzie to więcej niż kwota najniższego wynagrodzenia za pracę.
Dzięki nowelizacji firmy będą mogły uzyskać zwrot wydatków np. na dostosowanie pomieszczeń zakładu pracy lub za zakupiony sprzęt i inne urządzenia ułatwiające wykonywanie obowiązków zawodowych w przypadku wszystkich zatrudnionych z uszczerbkiem na zdrowiu.
Od 1 stycznia 2015 r. złagodzeniu ulegnie też jeden z warunków, od którego uzależnione jest uzyskanie dofinansowania do pensji niepełnosprawnego pracownika, czyli wykazywanie efektu zachęty.
– Przedsiębiorca nie będzie już musiał udowadniać, że przyjęcie do pracy nowej osoby z dysfunkcją zdrowotną spowodowało wzrost zatrudnienia ogółem i wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych. Wystarczające będzie osiągnięcie tego pierwszego wymogu – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Kolejna zmiana dotyczy przedsiębiorstw ze statusem zakładu pracy chronionej. Otrzymają zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją firmowych obiektów oraz pomieszczeń. Jednocześnie w związku z tym, że nowe unijne przepisy zmniejszyły maksymalny limit refundacji szkolenia niepełnosprawnego pracownika do 70 proc., w nowelizacji również przewidziano takie obniżenie (z 80 proc.).
Etap legislacyjny
Przekazanie ustawy do Senatu