Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie, która po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy, ale dalsze leczenie umożliwi jej powrót do aktywności zawodowej
Czy ZUS uzna kolejne okresy koniecznej kuracji?
Pani Maria w czasie wakacji uległa wypadkowi samochodowemu. Po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego (182 dni) nadal jest niezdolna do pracy. Konieczna jest bowiem kilkumiesięczna rehabilitacja. Czy taka osoba nadal może się leczyć na koszt ZUS?
Pani Maria może się leczyć nadal choćby przez rok, pod warunkiem że na takie rozwiązanie zgodzi się lekarz orzecznik ZUS. W takim przypadku to właśnie lekarz ZUS decyduje o skierowaniu na rehabilitację. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać osoby, które z powodu choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy, ale równocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Dotyczy ono osób zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, a także uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego oraz osób pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Decyzja o skierowaniu na rehabilitację jest podejmowana na podstawie dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby zainteresowanej. Orzeczenie musi zawierać stwierdzenie, że ubezpieczona nadal jest niezdolna do pracy, mimo zakończenia wypłaty zasiłku chorobowego. Sprawą najistotniejszą jest jednak to, czy rokuje ona odzyskanie zdolności do pracy. W orzeczeniu ustalany jest również przewidywany okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy.
Podstawa prawna
Art. 18 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).
Czy lekarz prowadzący przyzna świadczenie
Kierowca autobusu cierpi na bóle kręgosłupa. Lekarz prowadzący uznał, że konieczna jest kilkumiesięczna rehabilitacja. Czy może przyznać mu takie świadczenie finansowane przez ZUS?
Lekarz prowadzący leczenie może tylko wystawić osobie, która ma medyczne wskazania do przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji. Taki dokument stanowi podstawę do wydania przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenia o potrzebie rehabilitacji. Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS dotyczy schorzeń, które stanowią najczęstszą przyczynę powstawania niezdolności do pracy. Są to schorzenia narządu ruchu oraz układu krążenia. Rehabilitacja w tych przypadkach odbywa się w trybie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Osoby cierpiące na schorzenia psychosomatyczne i układu oddechowego również podlegają programowi rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym. Dodatkowo lekarz orzecznik ZUS może orzec o potrzebie rehabilitacji leczniczej, orzekając w sprawie niezdolności do pracy do celów rentowych, a także wykonując kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich, a także orzekając o przedłużeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego albo o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.
Podstawa prawna
Art. 18 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).
Czy emerytowany nauczyciel otrzyma świadczenie
Nauczyciel gimnazjum ma problemy zdrowotne. Długi staż pracy oraz wiek umożliwiają mu przejście na świadczenie kompensacyjne. Czy wówczas będzie mógł skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego?
Bowiem w niektórych sytuacjach osoba ubezpieczona może nie otrzymać świadczenia rehabilitacyjnego mimo spełnienia warunków zdrowotnych. Taka sytuacja ma miejsce, gdy osoba ubiegająca się o takie świadczenie ma prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz urlopu dla poratowania zdrowia udzielonego na podstawie odrębnych przepisów. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje za okres niezdolności do pracy, kiedy ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zainteresowany nie otrzyma także takiego wsparcia, gdy okresy niezdolności do pracy przypadają w czasie urlopu bezpłatnego; wychowawczego oraz tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.
Podstawa prawna
Art. 18 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).
Czy wypłata jest równa dla wszystkich
Pracownik agencji reklamowej prowadzi działalność gospodarczą, opłaca składki w kwocie nieprzekraczającej 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Czy w przypadku konieczności skorzystania z kilkumiesięcznego leczenia będzie otrzymywać obniżone świadczenie?
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego jest uzależniona od wysokości zarobków, od których była opłacana składka na ubezpieczenie chorobowe. Osoba uprawniona do świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące otrzymuje 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Natomiast za pozostały okres wysokość takiej pomocy wynosi 75 proc. tej podstawy. Przed ustaleniem wysokości świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest waloryzowana. Stosuje się wówczas wskaźnik waloryzacji obowiązujący w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień okresu, na który przyznane zostało to świadczenie. Waloryzacji dokonuje się zawsze od dnia przyznania świadczenia rehabilitacyjnego.
Podstawa prawna
Art. 19 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 159).
Czy ZUS wypłaca świadczenie przez 12 miesięcy
Samozatrudniony poważnie zachorował. Lekarz prowadzący uznał, że dalsze leczenie może potrwać nawet rok. Czy możliwe jest pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego przez 12 miesięcy od razu po zakończeniu okresu zasiłkowego?
Ubezpieczony rokujący odzyskanie zdrowia może przez 12 miesięcy otrzymywać świadczenie rehabilitacyjne, nawet od razu po zakończeniu zasiłku chorobowego. Aby to było możliwe, wniosek o świadczenie rehabilitacyjne należy złożyć przed upływem okresu zasiłkowego. Jeśli pracownik leczy się u kilku lekarzy, to zwykle tylko pracodawca wypłacający mu świadczenia chorobowe wie, kiedy upływa pełny okres zasiłkowy. Może on pouczyć wciąż niezdolnego do pracy pracownika o prawie wystąpienia o świadczenie rehabilitacyjne, ale nie jest do tego zobowiązany. Do wniosku o świadczenie rehabilitacyjne złożonego na druku ZUS Np-7 należy dołączyć: zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego (druk ZUS N-9), wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10 – druk ten nie jest wymagany, gdy wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa osoba, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu ubezpieczenia albo osoba prowadząca pozarolniczą działalność), protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku (w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy), decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego (w przypadku choroby zawodowej). Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne ma być wypłacane przez ZUS, do wniosku należy dołączyć również zaświadczenie płatnika składek (druk ZUS Z-3 w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem, ZUS Z-3a – w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem).
Podstawa prawna
Art. 18 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).
Czy ubezpieczony musi płacić za leczenie
Właściciel firmy po operacji serca przez 182 dni przebywał na zwolnieniu lekarskim. Po jego zakończeniu lekarz prowadzący uznał, że jego pacjent powinien być poddany dalszej rehabilitacji. W czasie badania lekarz orzecznik uznał za właściwe skierować go na turnus rehabilitacyjny. Czy jego uczestnik musi zapłacić za taki pobyt?
Osoba skierowana na turnus leczniczy nie ponosi żadnych wydatków z tego tytułu. Przy czym rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym powinna trwać 24 dni. Czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS. Może to nastąpić w przypadku: pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji, wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy oraz zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej przez ZUS. ZUS bowiem ponosi całkowity koszt rehabilitacji leczniczej, w szczególności koszty zakwaterowania, wyżywienia. Dodatkowo zwraca koszty przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem. Przy zwrocie kosztów podróży uwzględnia się ulgi na przejazd danym środkiem transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
Podstawa prawna
Art. 18 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).