Odpowiadając na to pytanie, przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że przesłanki do otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego i renty z tytułu niezdolności do pracy znajdują się w dwóch różnych aktach prawnych. Świadczenie rehabilitacyjne to świadczenie z ubezpieczenia chorobowego uregulowane w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa), natomiast renta jest wypłacana z ubezpieczenia rentowego i jest uregulowana w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna). Przepisy o rencie nie odwołują się przy tym do świadczenia rehabilitacyjnego.
Ocena stanu zdrowia