Rząd zamierza ograniczyć funkcjonowanie przepisu, na mocy którego organ rentowy nie wypłaca odsetek za świadczenia przelane po terminie.

Taka propozycja znalazła się w założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zostały one właśnie opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Potrzeba zmiany przepisów wzięła się z tego, że nadal obowiązuje art. 31zd tarczy antykryzysowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.). Zgodnie z nim, jeżeli termin wydania decyzji lub wypłaty świadczeń przez ZUS przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, to w razie jego przekroczenia organ rentowy nie musi wypłacać odsetek ustawowych za opóźnienie (pisaliśmy o tym w DGP 48/2022).
– Ta regulacja została wprowadzona w czasie, kiedy nie było wiadomo, jak będzie wyglądało funkcjonowanie instytucji państwa w związku z epidemią. Pomimo początkowych obaw ZUS zachował generalnie sprawność działania. Obecnie zaś zagrożeń dla nieprzerwanego efektywnego funkcjonowania nie ma, a ewentualne opóźnienia są incydentalne i nie mają podłoża systemowego – wskazuje Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Tymczasem podejście do pandemii zaczyna się zmieniać i w nadchodzących dniach ma zostać zniesiona znaczna część obowiązujących jeszcze obostrzeń, co może być podstawą do przeglądu covidowych przepisów, w tym także artykułu, który zwalnia ZUS z odsetek za opóźnienia w wypłatach świadczeń. – Dlatego uważam, że planowane przez rząd ograniczenie tej regulacji w obecnej sytuacji jest pożądane – wskazuje ekspert.
Przewidywane są też zmiany w zakresie finansowania pomocy antykryzysowej ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) i Funduszu Pracy (FP). Chodzi np. o dopłaty do pensji dla pracowników firm dotkniętych kryzysem wywołanym pandemią lub z branż objętych lockdownem (m.in. art. 15g, 15ga, 15gg i 15gga specustawy covidowej). Nowe przepisy doprecyzują zasady rozliczenia takiego wsparcia i ewentualnego dochodzenia zwrotu pieniędzy przez przedsiębiorców będących w restrukturyzacji. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy (WUP) w ramach postępowania restrukturyzacyjnego będzie mógł zgodzić się na odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności (jeśli okaże się, że firma musi zwrócić część pieniędzy z uwagi np. na nieprzepisowe pozyskanie lub wydatkowanie). Szefowie WUP-ów uzyskają też zdolność sądową w zakresie roszczeń dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg).
Planowane zmiany dotyczą też kwestii finansowania wsparcia dla przedsiębiorców. Uchylony zostanie przepis, który przewiduje zwrot wydatków poniesionych od 2022 r. przez FGŚP lub FP na konkretne formy antykryzysowego wsparcia (np. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w przypadku znacznego obniżenia przychodu przedsiębiorcy, art. 15gga specustawy). Obowiązująca regulacja przewiduje, że pieniądze te mają być zwrócone do funduszy z budżetu państwa lub z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. ©℗