Taka propozycja znalazła się w założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zostały one właśnie opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Potrzeba zmiany przepisów wzięła się z tego, że nadal obowiązuje art. 31zd tarczy antykryzysowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.). Zgodnie z nim, jeżeli termin wydania decyzji lub wypłaty świadczeń przez ZUS przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, to w razie jego przekroczenia organ rentowy nie musi wypłacać odsetek ustawowych za opóźnienie (pisaliśmy o tym w DGP 48/2022).