Informuje o tym biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) w komunikacie skierowanym do niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy ubiegają się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o refundację składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Teraz warunkiem jej uzyskania jest opłacenie należności w całości, przed złożeniem wniosku Wn-U-G i w terminie wynikającym z ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.), ale z uwzględnieniem przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. ze zm.). Przewiduje ona, że refundacja będzie przysługiwać, jeśli doszło do tego z opóźnieniem nieprzekraczającym 14 dni. Z kolei wspomniany wniosek musi być złożony do PFRON do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypadał termin płacenia składek.
Problem w tym, że na skutek zmian wprowadzonych przez Polski Ład termin płacenia składek emerytalno-rentowych w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (oraz innych płatników) został przesunięty z 10. do 20. dnia następnego miesiąca. To zaś spowodowało, że termin, w którym niepełnosprawny przedsiębiorca musi złożyć wniosek Wn-U-G, przypada po terminie płatności składek z uwzględnieniem 14-dniowego opóźnienia. W efekcie, jak wyjaśnia BON, składki do ZUS za luty br. są płatne do 21 marca (bo 20 marca przypada w niedzielę), margines opóźnienia w ich płatności trwa do 4 kwietnia, ale wniosek trzeba złożyć do 31 marca. To oznacza, że gdyby taka osoba chciała opłacić składki z 14-dniowym opóźnieniem, to nie otrzyma refundacji, bo minie jej czas na złożenie wniosku Wn-U-G.
Dlatego, aby zsynchronizować te terminy, został przygotowany projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1218 ze zm.), który zakłada, że termin złożenia wniosku do PFRON zostanie przesunięty na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu płatności składek. To spowoduje, że w przypadku należności za luty, dla których termin płatności z opóźnieniem mija 4 kwietnia, termin na złożenie wniosku będzie się kończył 30 kwietnia.
Reklama
Dodatkowo BON zapowiada przesunięcie na 30 kwietnia terminu złożenia wniosku o refundację składek za styczeń. Jeśli więc niepełnosprawny przedsiębiorca opłacił należności za ten miesiąc do 7 marca, czyli z wykorzystaniem maksymalnego dopuszczalnego opóźnienia, otrzyma refundację – przy czym PFRON musi poczekać z wypłatą pieniędzy do wejścia w życie nowych przepisów. Ponadto jeszcze przez cztery miesiące od daty wejścia w życie nowelizacji będzie stosowany dotychczasowy wzór wniosku Wn-U-G, ale z zastosowaniem nowego terminu jego składania. ©℗