Na publikację w Dzienniku Ustaw czeka podpisana przez prezydenta ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wśród zmian mających na celu ułatwienie prowadzenia firm jest zwolnienie ze wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u innego przedsiębiorcy. Będzie to możliwe wówczas, kiedy nowo zatrudnieni przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie – uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę – stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach odpowiadających tym występującym na nowym stanowisku. Aby było możliwe porównanie wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy, niezbędna będzie także zmiana przepisów rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami (Dz.U. z 1996 r. nr 69, poz. 332 ze zm.).
Ponadto od nowego roku przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku wobec ZUS. Dzięki temu firmy nie będą musiały do 30 kwietnia następnego roku dokonać sprawdzenia prawidłowości danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego. Przy czym zmiana nie wpłynie na obniżenie wiarygodności informacji zawartych w miesięcznym raporcie przekazywanym do ZUS, gdyż płatnik będzie musiał potwierdzić ich zgodność ze stanem prawnym i faktycznym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości firma będzie zobowiązana do złożenia raportu korygującego. Taki sam obowiązek pojawia się wyniku reklamacji ubezpieczonego, który otrzymał informację o stanie indywidualnego konta w ZUS.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw