Podobny mechanizm zatrudnienia objął również obywateli Ukrainy, którzy chcą się starać o posadę psychologów, pedagogów w pieczy zastępczej, w placówkach wsparcia dziennego oraz u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Przepisy specustawy dotyczą także osób z Ukrainy mających pracować z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego - pomimo niespełnienia wskazanych w przepisach ustaw szczególnych określonych wymagań.

Specustawa ma na celu wprowadzenie ułatwień w podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy migrujących w związku z konfliktem zbrojnym, a jednocześnie zapewnia narzędzia pozwalające monitorować sytuację na lokalnych rynkach pracy.

Ustawa pozwoli na zarejestrowanie się w powiatowych urzędach pracy obywatelom Ukrainy, którzy zdecydują się przybyć do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie specustawy. Dzięki tym rozwiązaniom obywatele Ukrainy będą mogli skorzystać z usług rynku pracy w postaci: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń.

Reklama