Zgodnie z art. 174 par. 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracodawca na pisemny wniosek pracownika może mu udzielić bezpłatnego urlopu, ale również ma prawo odmówić udzielenia zgody. Jest to jego arbitralna i swobodna decyzja, na którą obowiązujące przepisy prawa pracy nie mają wpływu. Natomiast pracownik, aby móc skorzystać z bezpłatnego urlopu, musi uzyskać zgodę pracodawcy. Inaczej mówiąc, do skutecznego udzielenia urlopu bezpłatnego wymagane są zgodne oświadczenia woli stron stosunku pracy, tj. pracodawcy i pracownika. Podobnie jak w przypadku porozumienia stron brak konsensu będzie oznaczał niemożność skorzystania z tego uprawnienia.
O charakterze umowy