Podstawą do pozbawienia ubezpieczonego prawa do zasiłku chorobowego w opisywanym przypadku był art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z nim ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. ZUS uznał zatem, że otrzymanie przelewu w okresie orzeczonej niezdolności do pracy oznacza, że w tym okresie chory wykonywał pracę zarobkową. Trzeba jednak wspomnieć, że podstawą do wydawania tego rodzaju decyzji jest zazwyczaj nie sam fakt otrzymania przelewu, ale to, że sama usługa lub dostawa została wykonana w trakcie choroby. Tak było w głośnej przed dwoma laty sprawie przedsiębiorcy, który twierdził, że ZUS odebrał mu zasiłek za otrzymywanie przelewów od klientów, podczas gdy podstawą wydania decyzji o cofnięciu świadczenia i zwrotu już pobranego było zawieranie w trakcie choroby przez świadczeniobiorcę transakcji w sklepie internetowym, a więc wykonywanie działalności gospodarczej (zarobkowej).
Zamiast wynagrodzenia