Umowy cywilnoprawne (najczęściej umowy zlecenia i umowy o dzieło) nie powodują powstania stosunku pracy, nawet wtedy gdy są realizowane w zbliżonych warunkach co umowy o pracę, w tym z wykorzystaniem takiego samego sprzętu. Mimo że osoby pracujące na podstawie tych umów nie mają wielu przywilejów pracowniczych, to mają prawo do bezpiecznych warunków pracy. Należy bowiem pamiętać, że konstytucyjna gwarancja bezpiecznej pracy dotyczy każdej formy zatrudnienia.
Zgodnie z art. 304 kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 par. 2 k.p., osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.