Osoba zatrudniona w mojej firmie na podstawie umowy zlecenia uległa wypadkowi przy pracy. Czy postępowanie powypadkowe powinno wyglądać tak samo, jak w przypadku osoby pracującej na etacie? Jakie dokumenty należy sporządzić?
Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: u.u.w.) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: