Przewidującą takie rozwiązanie poprawkę wprowadził Senat do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z jej przepisami pracodawcy prowadzący ZFRON lub zakładowy fundusz aktywności (ZFA), którym spadły wpływy na te fundusze ze względu na podniesienie kwoty wolnej od podatku (są one bowiem zasilane przede wszystkim z miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy), będą mogli się ubiegać w PFRON o rekompensatę z tego tytułu.
Ustawa zakłada, że pracodawca będzie mógł co miesiąc składać do PFRON wniosek o przekazanie kwoty w wysokości iloczynu stanu zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i 4 proc. najniższego wynagrodzenia za pracę. Przepisy przyjęte przez Sejm wskazywały, że wzór wniosku zostanie określony przez ministra rodziny i polityki społecznej i opublikowany na stronie BIP resortu. Jednak Senat uznał, że to, jak ma wyglądać formularz, powinno określać rozporządzenie ministra i przegłosował taką poprawkę.