Sejm zdecyduje, czy formularz składany przez pracodawców ubiegających się o rekompensaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z powodu niższych wpływów na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) będzie określony rozporządzeniem.

Przewidującą takie rozwiązanie poprawkę wprowadził Senat do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z jej przepisami pracodawcy prowadzący ZFRON lub zakładowy fundusz aktywności (ZFA), którym spadły wpływy na te fundusze ze względu na podniesienie kwoty wolnej od podatku (są one bowiem zasilane przede wszystkim z miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy), będą mogli się ubiegać w PFRON o rekompensatę z tego tytułu.
Ustawa zakłada, że pracodawca będzie mógł co miesiąc składać do PFRON wniosek o przekazanie kwoty w wysokości iloczynu stanu zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i 4 proc. najniższego wynagrodzenia za pracę. Przepisy przyjęte przez Sejm wskazywały, że wzór wniosku zostanie określony przez ministra rodziny i polityki społecznej i opublikowany na stronie BIP resortu. Jednak Senat uznał, że to, jak ma wyglądać formularz, powinno określać rozporządzenie ministra i przegłosował taką poprawkę.
– Z jednej strony byłoby to lepsze rozwiązanie, bo taki formularz miałby większą rangę, ale z drugiej strony proces legislacyjny związany z wydaniem rozporządzenia trwa trochę czasu, więc taki sposób ustalenia wzoru wniosku opóźniłby możliwość faktycznego skorzystania przez pracodawców z rekompensat – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
O tym, jak zostanie określony wzór druku, zdecyduje w tym tygodniu Sejm, który na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu ma się zająć poprawkami senatorów.
Etap legislacyjny
Ustawa wraca do Sejmu po poprawkach Senatu