Polski Ład wprowadził zmiany do ustawy o świadczeniach zdrowotnych polegające na objęciu obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie – wskazał NFZ, publikując stanowisko Ministerstwa Zdrowia.

Są to m.in. członkowie zarządu, członkowie komisji rewizyjnej oraz członkowie komisji egzaminacyjnych.

W informacji opublikowanej na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia podano, że objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym tej grupy osób, powinno skutkować zapewnieniem dodatkowych środków w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz pełniejszą realizacją zasady solidaryzmu społecznego.

Celem wskazanych rozwiązań – jak wskazał w wyjaśnieniach Narodowy Fundusz Zdrowia - było "zrównanie sytuacji osób osiągających dochody ze stosunków zbliżonych strukturą do zlecenia z osobami objętymi już obowiązkiem ubezpieczenia i prawem do świadczeń opieki zdrowotnej oraz oskładkowanie składką zdrowotną wszelkich przychodów proporcjonalnie do możliwości finansowych ubezpieczonego".

NFZ podnosi, że system ubezpieczenia zdrowotnego opierający się m.in. na zasadzie solidarności społecznej, zakładający obciążenie składką w oderwaniu od indywidualnej sytuacji zdrowotnej ubezpieczonego, wymaga każdorazowego opłacania składki od dochodów osiąganych z podejmowanych aktywności zawodowych.

Niezależnie od powyższego – jak zaznacza Fundusz - wskazać należy, iż każdorazowe podejmowanie dodatkowej działalności może prowadzić do intensyfikacji czynności zawodowych, a ta może powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego.

"Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego jako podstawę ustalenia obowiązków daninowych" – podał NFZ.

Pełna treść stanowiska dostępna jest pod adresem https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/powolanie-nowy-tytul-do-ubezpieczenia-zdrowotnego,8144.html (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ agz/