W związku z tym, że ryczałt samochodowy w urzędzie miasta jest świadczeniem wypłacanym periodycznie, to należy go wliczyć do podstawy obliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego uprawnionym pracownikom. Zgodnie z art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej dodatkowe wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Przy czym trzeba jeszcze pamiętać o uwzględnieniu wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, które są przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy przysługujących pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy. Co nie podlega zaliczeniu, wynika z par. 6 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Zgodnie z nim do podstawy nie wlicza się:
Podsumowanie: Jeśli ryczałt samochodowy jest wypłacany pracownikowi periodycznie, to wlicza się go podstawy obliczenia trzynastki.