Kinga Polewka-Włoch, radca prawny, prawnik w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global w biurze w Katowicach
Nie będzie to możliwe. Od 29 stycznia 2022 r., na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2354; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 91) jednym z warunków udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest wykazanie, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez cudzoziemca jest nie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca. Oznacza to, że obecnie przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt i pracę wymiar etatu nie ma znaczenia i nie obniża proporcjonalnie wynagrodzenia wymaganego na potrzeby udzielenia tego zezwolenia. Mimo że w opisywanym przypadku cudzoziemka będzie otrzymywać wynagrodzenie wyższe niż minimalne przysługujące pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu (tj. przy aktualnym wynagrodzeniu minimalnym na poziomie 3010 zł brutto – 1505 zł brutto), nie będzie mogła na tej podstawie uzyskać zezwolenia jednolitego.
W innych przypadkach
Sytuacja zmieniłaby się, jeśli cudzoziemka zostałaby zatrudniona także na 1/2 etatu przez innego pracodawcę i z tego tytułu uzyskiwała dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1505 zł brutto. Nowe przepisy wprost przewidują, że wymóg wysokości wynagrodzenia uważa się za spełniony także wtedy, gdy cudzoziemiec pracuje na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i suma uzyskiwanych z tego tytułu wynagrodzeń przekracza wysokość minimalnego wynagrodzenia. Jeśli więc cudzoziemiec będzie w stanie wykazać, że łącznie z tytułu kilku umów uzyskuje wynagrodzenia na poziomie nie niższym niż minimalne i spełnia inne warunki wydania zezwolenia, powinien je uzyskać.