W związku z planowaną nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z zm.) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (dalej projekt).

Dokument nie wprowadza zbyt wielu zmian w stosunku do aktu dotychczas obowiązującego (Dz. U. z 2014r. z 2014r., poz. 241 i 370). Najważniejszą zmianą jest ograniczenie aktualnych wymagań stawianych osobom starającym się o otrzymanie dofinansowania. Po Nowym Roku przedsiębiorca będzie musiał jedynie wykazać, że zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych przyczyni się do wzrostu netto zatrudnienia pracowników ogółem. Zasady dofinansowania zostały uregulowane przez rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/201. Zgodnie z nim pracodawca zainteresowany otrzymaniem dofinansowania powinien postępować w następujący sposób.

Złożyć wypełnione formularze: miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnoprawnych oraz wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnoprawnych (stanowiących załączniki do rozporządzenia) do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych terminie do 25 dnia miesiąca następującego po tym, którego dotyczą.

Jeżeli jest to pierwszy wniosek dotyczący konkretnego przedsiębiorcy musi zostać uzupełniony o szczegółowe dane:
• pełną nazwę oaz jej skrót (jeśli posiada)
• numery: REGON i NIP, jeżeli są wymagane przez prawo
• adres siedziby lub miejsca zamieszkania
• adres do korespondencji
• dane osoby upoważnionej do kontaktu z Funduszem.
Fundusz po otrzymaniu wniosku:
• kontroluje go pod względem rachunkowym i formalnym. Jeżeli w trakcie kontroli wyjdą na jaw nieprawidłowości, organ w terminie 14 dni przekazuje przedsiębiorcy informację o nich z prośbą o ich usunięcie.
• bada czy zaległości pracodawcy względem Funduszu nie przekraczają 100 zł.
• wyznacza kwotę dofinansowania i przekazuje ją na rachunek bankowy wnioskodawcy.
• udziela informację o przydzielonym przedsiębiorcy numerze referencyjnym.Ustawodawca przewidział możliwość elektronicznego przesyłania formularzy. Muszą one jednak być opatrzone podpisem elektronicznym oraz specjalnie w tym celu przyznawanym przez organ identyfikatorem.

Wnioskujący o dofinansowanie przedsiębiorca zobowiązany jest do przechowywania tematycznej dokumentacji przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

Z dofinansowania na nowych zasadach będzie można korzystać przez najbliższe 16 lat. Od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2021r.