Dobre samopoczucie w czasie ciąży oraz nieznajomość prawa nie są szczególnymi okolicznościami, które mogą uprawniać do uzyskania jednorazowej zapomogi, gdy przyszła matka zgłosiła się do lekarza po 10. tygodniu ciąży. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
Odrzucił on skargę na rozstrzygnięcie samorządowego kolegium odwoławczego, które podtrzymało decyzję gminy odmawiającą przyznania becikowego matce dysponującej zaświadczeniem lekarskim wskazującym, że znajdowała się pod opieką medyczną od 25. tygodnia ciąży. Tymczasem zgodnie z art. 15b ust. 5 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.) warunkiem uzyskania tej formy wsparcia jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego, że kobieta zaczęła się badać najpóźniej w 10. tygodniu ciąży.
WSA nie przekonały wyjaśnienia skarżącej, że nie poddawała się wcześniej opiece medycznej, ponieważ dobrze się czuła. Ponadto nie wiedziała, że przepisy wymagają badań już od 10. tygodnia ciąży. Sąd podkreślił, że w tej sprawie nie wystąpiły okoliczności, które pozwoliłyby na zastosowanie dotychczasowej linii orzeczniczej w zakresie przyznawania becikowego. Większość sądów uważa bowiem, że z powodów niezależnych od woli i wiedzy kobiety może ona nie być w stanie dochować określonego terminu poddania się opiece medycznej. Do takich przyczyn należy zaliczyć długi okres oczekiwania na wizytę lekarską (zwłaszcza w odniesieniu do publicznej placówki służby zdrowia) oraz brak możliwości rozpoznania ciąży w ciągu pierwszych 10. tygodni ze względu na uwarunkowania fizjologiczne lub zdrowotne.
W związku z tym większość sądów, rozpatrując odwołania rodziców, nakazuje gminom badanie okoliczności, które wpłynęły na przedstawienie zaświadczenia zawierającego późniejszy termin objęcia opieką medyczną. Jednak zdaniem WSA w Lublinie w tej sprawie żadna ze szczególnych okoliczności nie zaistniała, bo nie można za nie uznać dobrego samopoczucia w trakcie ciąży oraz nieznajomości przepisów.
ORZECZNICTWO
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 30 września 2014 r., sygn. akt II SA/Lu 690/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia