70 proc. dla małych i średnich przedsiębiorców, a 60 proc. dla dużych firm wyniesie refundacja wydatków na szkolenie osoby z uszczerbkiem na zdrowiu.
Takie stawki wprowadza projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych. Jego wydanie jest konieczne w związku z trwającymi w Sejmie pracami nad dostosowaniem ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 ze zm.) do nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego przyznawania pomocy publicznej.
Obecnie przepisy przewidują odrębne limity refundacji kosztów szkoleń dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, z dodatkowym podziałem ze względu na to, czy kurs ma charakter ogólny czy specjalistyczny. Na przykład dla najmniejszych firm refundacja wynosi odpowiednio 55 proc. i 80 proc. kosztów szkolenia. Od 1 stycznia 2015 r., gdy zaczną obowiązywać nowe przepisy, będzie stosowana dla nich jedna stawka refundacji, wynosząca 70 proc. Bez zmian pozostaną natomiast inne zasady związane z wnioskowaniem do starosty o udzielenie takiej pomocy oraz rodzaje kosztów, które mogą być objęte zwrotem.
Ze względu na nowe unijne przepisy resort pracy przygotował też projekt rozporządzenia w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych, które również zastąpi od przyszłego roku obecne przepisy w tym zakresie. Uwzględnia ono fakt, że rozszerzona została grupa zatrudnionych, na których pracodawca może ubiegać się o refundację wydatków. Ponadto dodana została możliwość starania się o zwrot szkolenia pracownika wspierającego osobę z uszczerbkiem na zdrowiu w wykonywaniu obowiązków zawodowych.
– Z tego powodu zmienił się wzór druku Wn-KZ, czyli wniosku składanego przez firmę o refundację dodatkowych kosztów zatrudnienia – mówi Mateusz Brząkowski, radca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Będzie się on składał z czterech części, a ostatnia z nich będzie się odnosić właśnie do refundacji wydatków na przeszkolenie pracownika pomagającemu innemu zatrudnionemu.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektów rozporządzeń