Przypomnijmy, że wspomniana dobowa dieta dla zatrudnionych w sferze budżetowej wynosi obecnie 30 zł (ma pokrywać zwiększone koszty wyżywienia poza zwykłym miejscem pracy/domem). Taka stawka jest przewidziana w rozporządzeniu z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167). Z kolei prywatne przedsiębiorstwa mogą ustalać tę odpłatność w układzie zbiorowym, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę, ale w wysokości nie niższej niż ta przewidziana dla budżetówki (jeśli przepisy wewnątrzzakładowe lub umowa nie określają tej wartości, to stosuje się tę z rozporządzenia).
Zmianę ustalanej w ten sposób stawki zainicjowały reprezentowane w RDS związki zawodowe. Działacze zwrócili uwagę, że nie była ona waloryzowana od 1 marca 2013 r. (wówczas podwyższono ją z 23 zł do 30 zł). Przez ten czas wzrosły ceny żywności i usług, w tym gastronomicznych, w szczególności w ostatnich miesiącach z uwagi na wysoką inflację. Z tych powodów – zdaniem związkowców – uzasadniona jest podwyżka diety ustalonej w rozporządzeniu. Dlatego skierowano wspomniane pismo do resortu rodziny i polityki społecznej. Ten wskazał jednak, że na razie nie są planowane zmiany. Przypomniano, że podwyższenie należności z tytułu delegacji wiązałoby się z obligatoryjnymi, dodatkowymi skutkami finansowymi dla pracodawców, a więc także dla finansów publicznych.