Taka zmiana będzie możliwa dzięki nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). Resort pracy umieścił ją właśnie w wykazie swoich prac legislacyjnych, wskazując jako termin wydania marzec 2015 r.
Obecnie przewidziane we wspomnianym rozporządzeniu wyłączenia od konieczności opłacania składek na ZUS dotyczą pomocy przyznawanej z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) przez firmy mające status ZPChr. Natomiast te, które przeszły na otwarty rynek pracy, ale dalej prowadzą fundusz, muszą od świadczeń odprowadzać należności na ubezpieczenia społeczne.
– Wielokrotnie apelowaliśmy o zmianę przepisów i likwidację tego niesprawiedliwego podziału. Wiele firm z powodu oskładkowania ogranicza wypłacanie pomocy swoim pracownikom – podkreśla Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Dodaje, że konsekwencją niewykorzystania do końca danego roku środków zgromadzonych w ZFRON jest konieczność przekazania ich potem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Nowelizacja rozporządzenia ma zrównać uprawnienia niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia na rehabilitację bez względu na to, jaki jest status pracodawcy. Resort pracy już dawno deklarował zamiar zmiany przepisów, ale potrzebował danych od firm, aby oszacować skutki finansowe. O ich przekazywanie, na początku tego roku, zwracało się do nich biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Ważne
ZFRON jest tworzony ze środków pochodzących z ulg w podatkach, w tym od nieruchomości i czynności cywilnoprawnych