Marcin Nagórek, radca prawny
Przede wszystkim trzeba odnieść się do art. 100 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Zgodnie z jego brzmieniem pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych. Z kolei z art. 108 par. 1 k.p. wynika, że za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca może stosować karę upomnienia i nagany.