Przypomnijmy, że co do zasady podstawę wymiaru składek stanowi przychód. Wyjątki od tej reguły zostały umieszczone w rozporządzeniu z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).
Resort rodziny proponuje wprowadzenie w nim dwóch ważnych zmian. Pierwsza ma na celu wyłączenie z podstawy wymiaru składek kwoty świadczenia teleinformatycznego. Zostało ono wprowadzone ustawą z 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 2333). Chodzi o dodatek do wynagrodzenia dla osób, które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa w przestrzeni wirtualnej w służbach, organach administracji i podmiotach działających w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wynagrodzenia dla takich specjalistów w sektorze prywatnym znacznie przewyższają te proponowane przez instytucje publiczne, dlatego państwo, chcąc dysponować wysoko wykwalifikowaną kadrą, ustanowiło wspomniane świadczenie. Ma być ono wypłacane od 1 marca 2022 r., a jego wysokość będzie zależeć od wykonywanych zadań. Po wejściu w życie opisywanej nowelizacji rozporządzenia osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym (podobnie jak funkcjonariuszom) wspomniany dodatek nie będzie wliczany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.