Przypomnijmy, że co do zasady podstawę wymiaru składek stanowi przychód. Wyjątki od tej reguły zostały umieszczone w rozporządzeniu z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).
Resort rodziny proponuje wprowadzenie w nim dwóch ważnych zmian. Pierwsza ma na celu wyłączenie z podstawy wymiaru składek kwoty świadczenia teleinformatycznego. Zostało ono wprowadzone ustawą z 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 2333). Chodzi o dodatek do wynagrodzenia dla osób, które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa w przestrzeni wirtualnej w służbach, organach administracji i podmiotach działających w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wynagrodzenia dla takich specjalistów w sektorze prywatnym znacznie przewyższają te proponowane przez instytucje publiczne, dlatego państwo, chcąc dysponować wysoko wykwalifikowaną kadrą, ustanowiło wspomniane świadczenie. Ma być ono wypłacane od 1 marca 2022 r., a jego wysokość będzie zależeć od wykonywanych zadań. Po wejściu w życie opisywanej nowelizacji rozporządzenia osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym (podobnie jak funkcjonariuszom) wspomniany dodatek nie będzie wliczany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Reklama
30 tys. zł brutto maksymalna miesięczna wysokość świadczenia teleinformatycznego
42 tys. zł brutto maksymalny limit zarobków dla cyberspecjalistów
Druga planowana zmiana ma podwyższyć wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom, którą można wyłączyć z podstawy wymiaru składek. Chodzi zarówno o gotowe potrawy, jak i przetworzone produkty nadające się do bezpośredniego spożycia. Na skutek stosowanej od lat wykładni zwolnieniu z podstawy wymiaru składek podlega również wartość kuponów, talonów i bonów żywieniowych uprawniających do nabycia przez pracownika posiłku w placówkach gastronomicznych, tj. restauracjach, barach, stołówkach, czy innych punktach. Obecnie odliczenie jest możliwe do kwoty nieprzekraczającej miesięcznie 190 zł i od wielu lat nie była ona podwyższana.
W projekcie proponuje się podniesienie tej sumy do wysokości 10 proc. bieżącego minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym, że jest ono ogłaszane corocznie w nowej wysokości, kwota wyłączenia również będzie wzrastała.
Od 1 stycznia 2022 r. minimalna płaca wynosi 3010 zł, zatem maksymalna kwota wyłączenia z podstawy wymiaru składek w 2022 r. będzie równa 301 zł. Oznacza to, że średnia wartość dziennego posiłku finansowanego przez pracodawcę wyniesie ok. 15 zł. Zdaniem projektodawców odpowiada to aktualnym wartościom rynkowym. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień międzyresortowych