Rolnicy, którzy utracili prawo do renty strukturalnej, mogą na swój wniosek ubiegać się o emeryturę okresową. Będzie ona wypłacana do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.
Reklama
Właściciele gruntów przekazanych na powiększenie gospodarstwa rolnego mieli możliwość pobierania unijnej renty strukturalnej, której celem było zachęcanie polskich rolników do tworzenia dużych areałów rolnych. Zasady wypłaty takiej formy wsparcia określa rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007–2013 (Dz.U. nr 109, poz. 750 ze zm.).
Zgodnie z tymi przepisami świadczenie to wypłaca się do czasu osiągnięcia 65. roku życia, potem zainteresowani powinni złożyć wniosek do KRUS o przyznanie im emerytury. Niestety systematyczne podnoszenie wieku emerytalnego, poczynając od stycznia 2013 r., skomplikowało sprawę, bo właściciele gospodarstw muszą pracować dłużej – np. osoby urodzone w IV kwartale 1949 r. mogą skorzystać z powszechnego systemu dopiero, gdy skończą 65 lat i osiem miesięcy. W efekcie wielu rolników w obawie przed utratą środków do życia do tej pory nie złożyło wniosku do kasy, tylko nadal pobiera renty strukturalne. Ten proceder został ujawniony w tym roku przez Komisję Europejska oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Tymczasem KRUS wyjaśnia, że w okresie przejściowym między wypłatą renty strukturalnej a emerytury w wieku powszechnym można ubiegać się o świadczenie okresowe. Podstawą do jej wypłaty jest art. 15 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 637). Świadczenie przysługuje w wysokości emerytury podstawowej bez względu na posiadany okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Jest ono przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej, który należy złożyć do oddziału KRUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku powinna być dołączona kopia decyzji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznającej rentę strukturalną.
– Niestety, wielu rolników nadal nie wie o tym, że po rencie strukturalnej mają prawo do przejściowego świadczenia – wyjaśnia Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych.
66,23 tys. tyle osób pobiera w Polsce renty strukturalne