Pracownikom za okres udokumentowanej niezdolności do pracy przysługuje wynagrodzenie chorobowe, wypłacane przez pracodawcę, a jeśli choroba trwa dłużej - zasiłek chorobowy, otrzymywany zazwyczaj z ZUS.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca wypłaca wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy:

  • jeśli jest spowodowane chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, które trwały łącznie 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (a przypadku przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia - 14 dni w ciągu roku kalendarzowego>>), zatrudniony ma prawo do 80 procent wynagrodzenia,
  • jeśli jest spowodowane wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w okresie ciąży, pracownik zachowuje prawo do 100 procent wynagrodzenia,
  • jeśli jest spowodowane potrzebą poddania się niezbędnym badaniom i czynnościom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów pracownik zachowuje prawo do 100 procent wynagrodzenia.

Wynagrodzenie chorobowe za pobyt w szpitalu wynosi zasadniczo 80 procent podstawy wymiaru, ale już od 34 dnia zasiłek chorobowy zmniejsza się do 70 procent.

Reklama

Za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (w przypadku pracowników 50+ dłużej niż 14 dni) świadczenie w postaci zasiłku chorobowego wypłaca ZUS. Jeśli jednak firma do ubezpieczenia zgłasza więcej niż 20 osób, także zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca.

Jak obliczyć podstawę wymiaru świadczenia

Reklama

Podstawę wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli pracownik nie przepracował jeszcze tego okresu, podstawa jest obliczana w oparciu o pełne przepracowane miesiące.

Za jeden dzień niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku.

Co robić, jeśli nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dowiesz się tutaj>>

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia wchodzą co do zasady wszystkie składniki, które stanowią podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Tak więc nie bierze się pod uwagę w tym wypadku składników, które nie stanowią podstawy wymiaru składek, w tym między innymi świadczeń z ZFŚS, nagród jubileuszowych, świadczeń urlopowych czy większości odpraw i odszkodowań. Jednak w podstawie zostaną uwzględnione między innymi premie czy nagrody, które przysługują pracownikom u danego pracodawcy za podstawie układów zbiorowych czy innych przepisów o wynagradzaniu (na przykład regulaminu wynagradzania), odpowiednio zmniejszonych za okres absencji chorobowej.

Wszystkie składniki wchodzące do podstawy wymiaru należy pomniejszyć o składki na ubezpieczenia społeczne, czyli odjąć od kwoty brutto 13,71 proc.

Wyliczenie wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego - przykład

Pracownik jest zatrudniony na pełny etat u danego pracodawcy (od ponad dwóch lat) i w umowie o pracę określono wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości wynoszącej 2 500 zł brutto. Ponadto przysługują mu dodatki nocne i stała, comiesięczna premia. W sumie co miesiąc pracownik otrzymuje stałą kwotę wynagrodzenia 3 000 brutto.

Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne (3 000 zł x 13,71 proc. = 411,30 zł) podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wyniesie 2 588,7 zł (3 000 zł - 411,30 zł = 2 588,7 zł).

Pracownik w okresie od 1 do 5 listopada 2014 roku (5 dni) był niezdolny do pracy wskutek choroby. Stawka dzienna wynagrodzenia chorobowego wynosi w jego przypadku 80 proc. wynagrodzenia, tak więc: 2 588,7 zł × 80 proc. : 30 = 69,03 zł.

Wynagrodzenie lub zasiłek za okres choroby trwającej 5 dni wynosi: 69,03 zł × 5 dni = 345.15 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.)