Aby ocenić przedstawioną sytuację, trzeba przede wszystkim odwołać się do art. 234 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Wynika z niego, że w razie wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, a także ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym zdarzeniom. Pracodawca musi też niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał ww. skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być on uznany za wypadek przy pracy. Ponadto pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.
W kontekście zadanego pytania nie można zapominać o uregulowaniach rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. W pouczeniu w punkcie II załącznika do tego aktu wykonawczego wskazano, że poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego - uprawniony członek rodziny zmarłego pracownika, może wystąpić do sądu rejonowego (sądu pracy) z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu. Z powództwem takim w interesie poszkodowanego pracownika może wystąpić również organizacja związkowa działająca u pracodawcy zatrudniającego poszkodowanego pracownika. Niewątpliwie więc pracownik ma prawo do występowania do sądu z wnioskiem w sprawie ustalenia treści protokołu.