Pracodawca może przyznać wsparcie z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) na zakup aparatów słuchowych dla pracownika, który ma ustalony stopień niepełnosprawności z innego tytułu niż dysfunkcja narządu słuchu.

Tak wskazał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w decyzji z 21 grudnia 2021 r. (DW.400.30.2021.RCZ).
O wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił pracodawca, który po utracie statusu zakładu pracy chronionej zachował prawo do prowadzenia ZFRON. Z wnioskiem o udzielenie pomocy z tego funduszu na zakup aparatów słuchowych wystąpił niepełnosprawny pracownik z orzeczonym schorzeniem innym niż choroba narządu słuchu. Dołączył do wniosku fakturę za zakup aparatów i zaświadczenie lekarza specjalisty stwierdzające konieczność ich stosowania. Pracodawca zapytał, czy może przyznać pracownikowi pomoc.
Fundusz odpowiedział, że firma może udzielić w takiej sytuacji wsparcia z pieniędzy ZFRON. Wyjaśnił, że zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1023 ze zm.) środki tego funduszu przeznacza się na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, urządzeń i narzędzi technicznych oraz środków transportu niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych. Przepis ten nie uzależnia więc udzielenia pomocy od legitymowania się przez pracownika określonym stopniem niepełnosprawności ani określonym schorzeniem wynikającym z treści orzeczenia potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną.
PFRON podkreśla, że aparat słuchowy spełnia przesłanki do uznania go za wyrób medyczny w myśl ustawy o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1565). Tym samym pierwszy warunek wynikający z par. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c rozporządzenia został spełniony. Aparat słuchowy spełnia też drugi z wymogów wskazanych w przepisie, bo jest urządzeniem ułatwiającym osobom z zaburzeniem słuchu wykonywanie czynności życiowych. Służy też rehabilitacji zawodowej i społecznej, likwidując bariery w komunikowaniu się. Konieczność zakupu aparatów słuchowych potwierdza zaświadczenie od lekarza. PFRON zwraca uwagę, że jeżeli zakup został częściowo sfinansowany ze środków NFZ, pracodawca może dofinansować pracownikowi jedynie różnicę między ceną aparatu a kwotą pokrytą przez NFZ.
Analogiczne stanowisko PFRON przedstawił w decyzji z 22 grudnia 2021 r. (DW.400.31.2021.RCZ). Chodziło o udzielenie pomocy indywidualnej z ZFRON dla niepełnosprawnego pracownika z orzeczonym innym schorzeniem niż choroba narządu wzroku na zakup okularów korekcyjnych, który nie użytkuje monitora ekranowego przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.