Sprawa dotyczy przedsiębiorcy, u którego obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy. W myśl jego zapisów pracownikom przysługują m.in. dodatkowe odprawy, odszkodowania i rekompensaty z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z przyczyn, które ich nie dotyczą. Z uwagi na trudną sytuację firmy układ ma zostać rozwiązany w drodze wypowiedzenia. W konsekwencji pracownikom ma zostać wypłacona jednorazowa rekompensata z tytułu likwidacji wspomnianych świadczeń (dodatkowych odpraw, odszkodowań i rekompensat). Przez firmę określana jako „wykup świadczeń”. Wypłata ma nastąpić albo w trybie porozumienia zawieranego z każdym pracownikiem osobno, albo w formie wypowiedzenia zmieniającego.
Spółka nie wie, czy wypłaconą kwotę należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W jej ocenie nie. Chcąc mieć jednak pewność, wystąpiła do ZUS o rozstrzygnięcie tej sprawy.