Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis jest w tym zakresie jednoznaczny. Problem pojawia się jednak w odniesieniu do pracowników szczególnie chronionych, wobec których ustawa nakazuje uzyskanie zgody stosownego organu na zwolnienie dyscyplinarne.
Obowiązujące przepisy kodeksu pracy i ustaw szczegółowych wprowadzają taką specyficzną ochronę stosunku pracy na rzecz różnych kategorii pracowników. Chciałbym zwrócić uwagę na przypadki zwolnień mające największe znaczenie w praktyce, tj. dotyczące: