Przez pojęcie rozkładu czasu pracy należy rozumieć sposób rozplanowania czasu, w którym pracownik jest zobowiązany pozostawać w dyspozycji pracodawcy w poszczególnych dniach i tygodniach okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem ograniczeń właściwych dla organizacji czasu pracy, w ramach której pracownik jest zatrudniony. Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej jeden miesiąc. Należy go przekazać pracownikowi co najmniej na jeden tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. Pracodawca nie ma natomiast, zgodnie z art. 129 par. 4 kodeksu pracy (dalej: k.p.), obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli:
Sporządzenie i przekazanie pracownikowi jego rozkładu czasu pracy stanowi obowiązek pracodawcy, jednak w okolicznościach określonych w art. 129 par. 4 k.p. pracodawca będzie z tego obowiązku zwolniony (postanowienie Sądu Najwyższego z 15 lipca 2020 r., sygn. akt III PK 56/19).