Nauczycielowi jest wypłacany dodatek funkcyjny za wykonywanie obowiązków opiekuna stażu. Osoba odbywająca staż przedstawiła jednak zwolnienie lekarskie związane z ciążą. Czy w tej sytuacji opiekunowi stażu przysługuje dodatek funkcyjny? Czy organ prowadzący w regulaminie wynagradzania może wskazać, że wystąpienie tej okoliczność pozbawia nauczyciela tego dodatku?
Opiekunowi stażu przysługuje dodatek funkcyjny nawet w trakcie nieobecności nauczyciela odbywającego staż. Utraty tego uprawnienia nie przewiduje ani ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (dalej: KN), ani rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Dodatek funkcyjny dla nauczyciela jest mu wypłacany w związku z powierzeniem mu określonej funkcji. W konsekwencji dopiero formalne jej pozbawienie uzasadnia wstrzymanie wypłacania tego składnika wynagrodzenia. Przy czym odwołanie powinno nastąpić w tym samym trybie co powołanie nauczyciela do pełnienia danej funkcji. Pogląd taki potwierdza wyrok WSA we Wrocławiu z 28 sierpnia 2012 r. (sygn. akt IV SA/Wr 732/11), w którym sąd podał, że dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi będącemu opiekunem stażu już z samego tytułu pełnienia tej funkcji, a organ prowadzący nie jest upoważniony do ustalenia w regulaminie wynagradzania, że dodatek ten przysługuje tylko za dni rzeczywistego sprawowania funkcji. W związku z tym za okres, przez który nauczyciel nie był pozbawiony przez dyrektora funkcji opiekuna stażu, przysługuje mu dodatek mimo nieobecności nauczyciela odbywającego staż. Wskazać należy, że nieobecności tego nauczyciela w pracy – obejmujące nieprzerwane zwolnienia lekarskie przekraczające miesiąc, urlopy związane z rodzicielstwem lub nieprzerwane niezdolności do pracy i następujące bez przerw takie urlopy nieprzekraczające łącznie 1 roku i 6 miesięcy – wydłużają staż na podstawie art. 9d ust. 5 i 5a KN. W związku z tym w czasie ich trwania dyrektor szkoły mógł pozbawić funkcji opiekuna stażu i powierzyć ją ponownie po powrocie nauczyciela do pracy. Wówczas dodatek funkcyjny byłby wypłacany tylko za okresy pełnienia (powierzenia) tej funkcji. Jeśli natomiast funkcja nie została odebrana, to dodatek powinien być wypłacany opiekunowi stażu za czas zwolnień lekarskich, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wypoczynkowego nauczyciela odbywającego staż.