Niepełnosprawni, uprawnieni w świetle przepisów do korzystania z dopłat, otrzymają od 2-5% więcej środków na pokrycie kosztów uczestnictwa w zdrowotnych wczasach. Na dopłatę mogą liczyć także wskazani w przepisach opiekunowie.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 z zm. – dalej ustawa) w art. 10c ust.1 definiuje turnus rehabilitacyjny, jako zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także udział w innych zajęciach przewidzianych programem.

Uczestnictwo w turnusie jest jedną z dwóch podstawowych form aktywności wspomagających proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Dlatego każda zmiana ułatwiająca dostęp do tego świadczenia jest godna pochwały. Twierdzenie to popiera ministerstwo pracy, które w uzasadnieniu do projektu wskazało, że proponowane zmiany pozytywnie wpłyną na sytuację osób niepełnosprawnych. Szczególnie w kontekście przełamywania barier uniemożliwiających im samodzielne funkcjonowanie, a także ich pełny udział we wszystkich sferach życia.

Realizując powyższe założenia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie turnus rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r., Nr 230, poz. 169). Wynika z niego, że wskazana w dokumencie grupa będzie mogła korzystać z większego dofinansowania.

Kto i jakim stopniu otrzyma dopłatę:
30 % przeciętnego wynagrodzenia:
- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osoby niepełnosprawne do 16. roku życia
- osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności
27 % przeciętnego wynagrodzenia:
- osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
25 % przeciętnego wynagrodzenia:
- osoby niepełnosprawne z lekkim stopniem niepełnosprawności
20 % przeciętnego wynagrodzenia:
- opiekun osoby niepełnoprawnej
- osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności
40% przeciętnego wynagrodzenia:
- osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie, gdy zapotrzebowanie takie wynika ze szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Z zastrzeżeniem, że wykorzystać opłatę może tylko ten opiekun, który pozostaje z niepełnosprawnym we wspólnym gospodarstwie domowym lub którego uczestnictwo turnusie opłaca sam niepełnosprawny.
Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji.