Przyczyną rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę w opisywanej sytuacji była likwidacja stanowiska pracy. Jest to przyczyna niedotycząca pracownika w znaczeniu art. 1 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
W art. 8 ust. 1 tej ustawy postanowiono, że pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: