Ułatwienie i przyspieszenie procedur związanych z delegowaniem policjantów do zwalczania cyberprzestępczości do działań za granicą zakłada projekt rozporządzenia przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji. Ministerstwo szykuje też inne udogodnienia dla funkcjonariuszy nowej służby.

Utworzenie formacji walczącej z przestępstwami w sieci przewiduje nowelizacja ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2447), która wchodzi dziś w życie. Chodzi o Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), które ma ścigać sprawców przestępstw „popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej”. W związku z tym resort spraw wewnętrznych w ostatnim czasie zaczął masowo wydawać rozporządzenia, które pozwolą zaadaptować nową jednostkę do istniejącego obecnie systemu dotyczącego funkcjonariuszy policji.
Jednym z takich aktów jest projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa. Zakłada on, że komendant CBZC będzie mógł zostać upoważniony przez komendanta głównego policji do oceny, czy podlegli mu funkcjonariusze mają predyspozycje do pełnienia służby za granicą w kontyngencie policyjnym, a także będzie uprawniony do delegowania, przedłużania czasu delegowania oraz odwoływania z delegowania policjantów służby zwalczania cyberprzestępczości.
Utworzenie CBZC wymusiło też nowelizację rozporządzenia w sprawie przenoszenia do służby w policji. Reguluje ono kwestie przechodzenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego do nowej jednostki (cyberpolicji). Zgodnie z nowymi przepisami w procesie rekrutacyjnym takiego kandydata komendant główny policji przed wystąpieniem do ministra spraw wewnętrznych o zgodę na przeniesienie zarządzi sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego, obejmującej te dziedziny.
Z kolei projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów nadaje komendantowi CBZC kompetencje do wydawania orzeczeń w zakresie uprawnień związanych z kwestiami mieszkaniowymi podległych mu funkcjonariuszy.