Marcin Stanecki, radca prawny
Zgodnie z kodeksem pracy (dalej: k.p.) w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Nie dotyczy to jednak umów o pracę na czas określony. Kodeks pracy nie nakłada bowiem wprost obowiązku uzasadniania przyczyny ich wypowiedzenia. Potwierdza to choćby wyrok Sądu Najwyższego z 12 lutego 2010 r., sygn. akt II PK 206/09, w myśl którego pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony.