W 2022 roku nastąpi zmiana ważnych, z punktu widzenia pracownika, przepisów. Nad czterema z nich wciąż toczą się prace. Sprawdź, co zmieni się w 2022 roku

1. Pensja minimalna

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wzrośnie do 3010 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 210 zł brutto.

Polski Ład zakłada, że minimalne wynagrodzenie za pracę nie podlega opodatkowaniu. Zarabiający najniższą krajową nie zapłacą więc podatku dochodowego.

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład powodują, że inaczej niż do tej pory będzie obliczana składka zdrowotna, co dotyczy także osób zarabiających najniższą krajową.

Suma składek ZUS i składki zdrowotnej to 646,44 zł. Oznacza to więc, że pensja minimalna netto w 2022 roku wyniesie 2 363,56 zł. Wynagrodzenie godzinowe wyniesie 19,70 zł brutto (13,91 netto)

Wzrost minimalnej stawki wynagrodzenia powoduje zmianę wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za przestój,
  • wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy, ze względu na przewidziane w rozkładzie czasu pracy dni wolne,
  • dodatku za pracę w porze nocnej,
  • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
  • maksymalnej wysokości odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika,
  • kwot wolnych od potrąceń,
  • minimalnej podstawy zasiłku.

2. Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie

Polski Ład dla pracowników oznacza m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł; podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32% i wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej;

Wszystkie zmiany, które wpływają na wynagrodzenia pracowników opisaliśmy tutaj >>>>>>

3. Dyrektywa work-life balance i zmiany w urlopach

Do sierpnia 2022 roku Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę work-life balance, która zakłada m.in. zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego.

Zakłada ona przyznanie prawa rodzicom do 4 miesięcy urlopu dzielonych po równo bez prawa przeniesienia. W polskich przepisach oznacza to, że ojcowie otrzymają dwa miesiące urlopu. Przepisy unijne zakładają, że będzie go można wykorzystać do 8 roku życia dziecka.

Również na podstawie dyrektywy work-life balance zostanie wydłużony okres tzw. opieki nad dzieckiem. Obecnie rodzicom przysługują dwa dni (lub 16 godzin) urlopu, który można wziąć ze względów medycznych.

Dyrektywa wydłuża ten czas do 5 dni i rozszerza krąg osób, które mogą z niego skorzystać na innych członków gospodarstwa domowego.

Z jakich urlopów będą mogli korzystać rodzice w 2022 roku opisaliśmy tutaj >>>>>

4. Nowe okresy zasiłkowe

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Jednym z jej elementów jest nowy sposób liczenia tzw. okresu zasiłkowego, czyli okresu w ciągu którego pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, a pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę.

Zgodnie z nowymi przepisami do okresu zasiłkowego wlicza wszystkie okresy poprzednich niezdolności do pracy, niezależnie od rodzaju jednostki chorobowej, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekroczy 60 dni. Do tej pory przerwanie okresu zasiłkowego nawet o jeden dzień i wystąpienie nowej jednostki chorobowej powodowało liczenie okresu zasiłkowego od nowa i przedłużenie ochrony pracownika przed zwolnieniem. Wyjątek stanowi okres ciąży. Jeśli po przerwie trwającej krócej niż 60 dni, niezdolność do pracy wystąpi w trakcie ciąży to poprzednia choroba nie będzie się wliczać do nowego do okresu zasiłkowego.

Zmiany, na które czekamy

W 2022 roku zmienią się także najprawdopodobniej przepisy dotyczące:

1. Ochrony sygnalistów

Przepisy te będą wynikały z konieczności wdrożenia dyrektywy UE. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników będą mieli obowiązek ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Regulamin ten będzie musiał zostać uzgodniony z przedstawicielami pracowników lub związkami zawodowymi. Pracodawcy będą także zobowiązani do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych. https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8315719,ustawa-o-aml-odpowiedzialnosc-brak-w-firmie-procedury-zgloszen-nieprawidlowosci.html

2. Kontroli szczepień pracowników

Firma nie będzie mogła odsunąć od pracy osoby, która odmawia dokonania testu w kierunku COVID-19 lub okazania certyfikatu zaszczepienia, i nie płacić jej za ten czas. Nie będzie też miała prawa zwolnić takiego zatrudnionego.

3. Pracy zdalnej

Rząd chce przyjąć projekt nowelizacji kodeksu pracy, zakładający wprowadzenie do kodeksu definicji pracy zdalnej oraz uregulowania w tym zakresie obowiązków pracodawcy i pracownika

W projekcie mają znaleźć się regulacje zgodnie z którymi będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia, przy czym nie będzie wymagana forma pisemna.

Zgodnie z projektowaną regulacją, pracodawca będzie mógł w szczególnych przypadkach (tj. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, lub w okresie, w którym z powodu siły wyższej zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe) powierzyć wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika, przy zastrzeżeniu złożenia przez pracownika bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenia o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy w tej formie.

4. Kontroli trzeźwości pracowników.

Projekt opisaliśmy tutaj >>>>