Nowelizacja ustaw wchodzących w zakres Polskiego Ładu (tj. ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. poz. 2105) wprowadza regulacje mające na celu walkę z zatrudnianiem na czarno i wypłatami wynagrodzeń pod stołem. Od przyszłego roku konsekwencje podatkowe i składkowe z tego tytułu będą ponosić podmioty zatrudniające, a nie osoby u nich pracujące. Jakie to będą konsekwencje?
Firma będzie płaciła podatek od wynagrodzenia za pracę na czarno lub od tej części pensji, która jest wypłacana pod stołem. Przypisany zostanie jej również dodatkowy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia niezależnie od tego, czy faktycznie i w jakiej wysokości wypłacała pensje.