Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej postanowiło zwiększyć przyszłoroczny budżet programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Zamiast 150 mln zł będzie to 510 mln zł.

Decyzja resortu jest związana z dużym zapotrzebowaniem, jakie zgłosiły gminy i powiaty, które przystąpiły do przyszłorocznej edycji tego programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego (pisaliśmy o tym w DGP nr 232/21 „Będzie łatwiej o asystentów i opiekę wytchnieniową”). Samorządy mogły wnioskować o dotacje na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów, którzy niepełnosprawnym dzieciom oraz osobom dorosłym mają pomagać w codziennych czynnościach, towarzyszyć w wyjściu z domu czy załatwianiu spraw urzędowych. Z tych pieniędzy można sfinansować m.in. wynagrodzenia takich osób, zakup biletów komunikacji oraz na wydarzenia sportowe lub kulturalne (jeśli asystent uczestniczy w nich razem z podopiecznym). Pierwotnie zaplanowana na ten cel kwota 150 mln zł (analogicznie jak w tym roku) okazała się jednak zbyt niska w stosunku do zainteresowania ze strony gmin i powiatów. Dlatego wzrośnie ona do 510 mln zł, a listę samorządów wraz z wysokością przyznanych im środków MRiPS ogłosi do końca roku. Natomiast łącznie na zapewnianie usług asystenckich w 2022 r. będzie 610 mln zł, bo odrębny konkurs z pulą środków sięgającą 100 mln zł resort uruchomił dla organizacji pozarządowych.
Do zwiększenia budżetu doszło też w przypadku drugiego z programów, w których gminy mogły ubiegać się o pieniądze, czyli „Opiece wytchnieniowej”. Jego celem jest wspieranie osób, które na co dzień zajmują się niepełnosprawnym członkiem rodziny, ale z różnych powodów, np. choroby czy chęci odpoczynku, potrzebują czasowego odciążenia. Sama usługa opieki wytchnieniowej może zaś mieć wymiar dzienny lub całodobowy (z określonym w programie limitem godzin i dni). Początkowo do podziału między poszczególne samorządy miało być 60 mln zł, ale ostatecznie na ten cel ma trafić 150 mln zł. Również w tym programie resort poinformuje o tym, kto i w jakiej wysokości otrzyma dotację, najpóźniej 31 grudnia br.