W 2022 roku Polska zaimplementuje dyrektywę work-life balance. Oznacza to, że zajdą zmiany w urlopach, które przysługują z racji opieki nad dzieckiem. Z jakich urlopów skorzystają rodzice?

 • Obecnie Kodeks pracy przewiduje możliwość wzięcia czterech rodzajów urlopów z racji opieki nad dzieckiem:
 • Macierzyński
 • Rodzicielski
 • Wychowawczy
 • Ojcowski

Urlop macierzyński 2022

Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi:

 • 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Z urlopu macierzyńskiego matka może zacząć korzystać na 6 tygodni przed planowaną datą porodu.

Po porodzie matka musi obowiązkowo wykorzystać 14 tygodni urlopu. W pozostałym zakresie urlop macierzyński przysługuje zarówno matce jak i ojcu. Oznacza to, że kolejne 6 tygodni urlopu może wykorzystać ojciec, a matka może powrócić do pracy.

Urlop rodzicielski 2022

Urlop rodzicielski przysługuje po urlopie macierzyńskim i przysługuje w równym wymiarze ojcu i matce.

Warunkiem korzystania przez pracownika z urlopu rodzicielskiego, niezależnie od tego, który z rodziców dziecka będzie z niego korzystał, jest wcześniejsze wykorzystanie urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) albo zakończenie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz wystąpienie do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o udzielenie takiego urlopu.

Wymiar urlopu rodzicielskiego także zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie: do 32 tygodni po urodzeniu jednego dziecka oraz do 34 tygodni po urodzeniu dwójki lub więcej.

Urlop rodzicielski można otrzymać na dwa sposoby:

 • Poprzez złożenie jednego wniosku na cały okres trwania urlopu (musi zostać złożony nie później niż 21 dni po porodzie)
 • Poprzez składanie odrębnych wniosków na części urlopu (muszą być składane w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo jego części).

Dzielenie się urlopem rodzicielskim przez ojca i matkę następuje na pisemny wniosek dotyczący:

 • rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy – składany pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy,
 • udzielenia urlopu rodzicielskiego w całości albo w części – składany pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo jego części.

Urlop rodzicielski 2022 po zmianach

Do sierpnia 2022 roku Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę work-life balance, która zakłada m.in. zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego.

Zakłada ona przyznanie prawa rodzicom do 4 miesięcy urlopu dzielonych po równo bez prawa przeniesienia. W polskich przepisach oznacza to, że ojcowie otrzymają dwa miesiące urlopu. Przepisy unijne zakładają, że będzie go można wykorzystać do 8 roku życia dziecka.

Dokładne polskie przepisy nie zostały jeszcze opracowane.

Urlop wychowawczy 2022

Urlop wychowawczy wynosi łącznie do 36 miesięcy i może być wykorzystywany przez oboje rodziców jednocześnie i podzielony na maksymalnie 5 części.

Urlop wychowawczy, w przeciwieństwie do poprzednich, jest bezpłatny.

Urlop wychowawczy można wykorzystać do 6. roku życia dziecka. Ostatnim dniem urlopu powinien być ostatni dzień kalendarzowy roku, w którym dziecko kończy 6 lat.

Urlop ojcowski 2022

Urlop ojcowski jest wyłącznym uprawnieniem ojca i nie może zostać przekazany matce.

Jego wymiar wynosi 2 tygodnie i może zostać wykorzystany:

 • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
 • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Urlop ojcowski można wykorzystać w jednej lub dwóch równych częściach. Podczas urlopu ojcowskiego nie można zwolnić pracownika.

Urlop opiekuńczy 2022 [NOWOŚĆ]

Również na podstawie dyrektywy work-life balance zostanie wydłużony okres tzw. opieki nad dzieckiem. Obecnie rodzicom przysługują dwa dni (lub 16 godzin) urlopu, który można wziąć ze względów medycznych.

Dyrektywa wydłuża ten czas do 5 dni i rozszerza krąg osób, które mogą z niego skorzystać na innych członków gospodarstwa domowego.