Celem jest określenie warunków i zasad wykonywania zawodów, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia zawodowego oraz odpowiedzialności zawodowej. Projektowane regulacje nie będą zatem dotyczyły tych zawodów, które mają swoje ustawy – co ciekawe, zaliczono do nich również ratowników medycznych, podczas gdy projekt ustawy o tym zawodzie został dopiero skierowany do konsultacji. Pełna lista profesji zawiera 16 pozycji i poza wymienionymi powyżej znalazły się na niej: optometrysta, ortoptysta, podiatra, protetyk słuchu, terapeuta zajęciowy oraz technicy – dentystyczny, farmaceutyczny, sterylizacji medycznej i technik ortopeda.
Projektowana ustawa ma określić m.in. wymagania kwalifikacyjne oraz zadania, do wykonywania których uprawnione są osoby wykonujące dany zawód. Wprowadzi również rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego, prowadzony w systemie teleinformatycznym, a którego właścicielem i administratorem będzie Centrum e-Zdrowia, zaś administratorem gromadzonych w nim danych – minister zdrowia. Wpisy do rejestru i zmiany w nim będą należeć do kompetencji wojewodów.