Asystentka oraz higienistka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, logopeda, masażysta, opiekun medyczny – to tylko kilka z profesji, których wykonywanie ma być uregulowane w ustawie o niektórych zawodach medycznych. Jej projekt wpisano do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Celem jest określenie warunków i zasad wykonywania zawodów, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia zawodowego oraz odpowiedzialności zawodowej. Projektowane regulacje nie będą zatem dotyczyły tych zawodów, które mają swoje ustawy – co ciekawe, zaliczono do nich również ratowników medycznych, podczas gdy projekt ustawy o tym zawodzie został dopiero skierowany do konsultacji. Pełna lista profesji zawiera 16 pozycji i poza wymienionymi powyżej znalazły się na niej: optometrysta, ortoptysta, podiatra, protetyk słuchu, terapeuta zajęciowy oraz technicy – dentystyczny, farmaceutyczny, sterylizacji medycznej i technik ortopeda.
Projektowana ustawa ma określić m.in. wymagania kwalifikacyjne oraz zadania, do wykonywania których uprawnione są osoby wykonujące dany zawód. Wprowadzi również rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego, prowadzony w systemie teleinformatycznym, a którego właścicielem i administratorem będzie Centrum e-Zdrowia, zaś administratorem gromadzonych w nim danych – minister zdrowia. Wpisy do rejestru i zmiany w nim będą należeć do kompetencji wojewodów.
Projekt ureguluje również kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym w ramach kształcenia podyplomowego (szkolenie specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne) oraz doskonalenia zawodowego. Aby ułatwić realizację tego obowiązku, wprowadzi też płatny urlop szkoleniowy w wymiarze sześciu dni rocznie.
Ważną częścią projektu mają być kwestie dotyczące etyki zawodowej oraz odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etycznych bądź przepisów związanych z wykonywaniem zawodu. Takie postępowania prowadzić będzie Komisja Odpowiedzialności Zawodowej składająca się z 36 członków, powoływanych przez ministra zdrowia, po dwóch przedstawicieli każdego zawodu oraz czterech przedstawicieli resortu.
Projekt ma wprowadzić mechanizmy zapewniające dostęp do wykonywania zawodów medycznych tylko profesjonalistom, którzy posiadają określone przepisami kwalifikacje zawodowe. W związku z tym jego autorzy spodziewają się, że da on gwarancję zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry.
Nowa regulacja ma zostać przyjęta przez rząd w I kw. przyszłego roku.