Pracownik bowiem po wysłuchaniu wiadomości szybko opuścił gabinet. Następnego dnia wpłynęło zwolnienie lekarskie od lekarza psychiatry obejmujące dzień wręczenia wypowiedzenia. Czy w takiej sytuacji należy anulować wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na zwolnienie lekarskie?
Zgodnie z ogólną zasadą w myśl art. 41 Kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej jego nieobecności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Urlop pracownika, a także jego inna usprawiedliwiona nieobecność w pracy chroni go przed wypowiedzeniem umowy o pracę, ale nie przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie określonym w art. 52 k.p. Zatem w okresie ochronnym wynikającym z art. 41 k.p. pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie, a wskazana ochrona nie chroni go przed rozwiązaniem umowy w tym trybie.