W przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi 1 tys. kontroli dotyczących czasu pracy oraz wynagrodzeń, czyli dwukrotnie więcej niż w 2021 r.

Tak wynika z programu działania PIP na przyszły rok i lata 2022–2024, z którym na wczorajszym posiedzeniu zapoznała się sejmowa komisja ds. kontroli państwowej. W szczególności na baczności muszą mieć się pracodawcy m.in. z branży budowlanej, chemicznej, górnictwa, ochrony zdrowia, edukacji.
– W 2022 r. PIP przewiduje przeprowadzić 52 tys. kontroli, a różnymi formami działań prewencyjnych obejmie przynajmniej 30 tys. podmiotów, w tym pracodawców, przedsiębiorców, pracowników – podkreśliła Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy (GIP). Wskazała, że jednym z podstawowych zadań będzie rozpatrywanie skarg pracowników (ok. 1/3 kontroli stanowić będą interwencje podejmowanie w wyniku takich zgłoszeń).
– Planowe kontrole będą prowadzone w obszarach, w których występuje najwięcej zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, ale ich forma i przebieg ulegną modyfikacjom. Przykładem zmian może być branża budowlana. Na lata 2022–2024 zaplanowaliśmy realizację trzyletniej strategii kontroli i prewencji w budownictwie. Jej celem jest radykalne zmniejszenie występujących zagrożeń wypadkowych – dodała GIP.
Nowa formuła nadzoru ma obejmować stałe, systematyczne kontrole i rekontrole podmiotów wykonujących prace budowlane w zestawieniu ze środkami prawnymi (np. poleceniami, wystąpieniami inspektorów) oraz działaniami o charakterze profilaktycznym. W ramach strategii sprawdzonych ma być 1 tys. placów budowy (100 już wytypowano). Weryfikowane mają być nie tylko wielkie inwestycje, ale też krótkotrwałe roboty budowlane (realizowane np. w ciągu 1–2 dni).
– Przedmiotem zainteresowania inspektorów będą także stosowane powszechnie nowe technologie. Chodzi np. o organizację pracy podczas obsługi serwisowej samochodów elektrycznych i hybrydowych. To nowe, nierozpoznane źródło zagrożeń dla pracujących – podkreśliła GIP.
Inspekcja sprawdzi sektory i zagadnienia, które tradycyjnie wymagają szczególnego nadzoru. Osiem tysięcy kontroli ma dotyczyć prawidłowości zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych (czy nie zawarto ich w warunkach charakterystycznych dla etatów). Kontrole w zakresie czasu pracy i wynagrodzenia będą dotyczyć m.in. prawidłowości ewidencji czasu pracy, przestrzegania norm wykonywania obowiązków i odpoczynku, terminowości wypłat pensji i dokonywania potrąceń.
– W zakresie prawnej ochrony pracy zaplanowaliśmy kontrole dotyczące przestrzegania przepisów o pracowniczych planach kapitałowych, głównie w podmiotach zatrudniających powyżej 200 osób. Uwzględniliśmy też nadzór nad przestrzeganiem reguł stosowania pracy w związku z planowanym wprowadzeniem nowych przepisów w tym względzie – podkreślił Jarosław Leśniewski, zastępca głównego inspektora pracy.
Weryfikowane będą także przepisy o ograniczeniu handlu w niedziele.