Opieka nad członkiem rodziny będzie traktowana jako praca. Firmy będą mieć 30 dni na uzasadnienie wysokości wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi (na jego żądanie). Tak wynika z odpowiedzi Anny Schmidt, pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania, na wystąpienie prof. Marcina Wiącka, rzecznika praw obywatelskich.

Poprosił on o informacje o prowadzonych lub planowanych działaniach na rzecz przestrzegania zasady równego traktowania w zatrudnieniu, zwłaszcza w zakresie niwelowania różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć.
– Obecnie trwają prace nad przyjęciem Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022–2030, który jest jednym z priorytetowych działań mających na celu włączenie zasady równego traktowania do polityki na poziomie ogólnokrajowym – podkreśliła pełnomocniczka.
Program przewiduje m.in. monitorowanie i promowanie rozwiązań prowadzących do niwelowania różnic w wynagrodzeniach oraz świadczeniach emerytalnych kobiet i mężczyzn. Przygotowany ma być pakiet legislacyjny, który będzie zakładał uwzględnienie pracy domowej kobiet sprawowanej w celu opieki nad członkiem rodziny. Upowszechnione mają być elastyczne formy wykonywania pracy oraz mechanizmy pozwalające na godzenie życia zawodowego i rodzinnego kobiet i mężczyzn.
– Dziewczynki są socjalizowane do pełnienia ról opiekuńczych w rodzinie, a w edukacji – do wyboru zawodów związanych z takimi rolami, co spycha je w przyszłości do sfeminizowanych, nisko płatnych branż. Zniechęcane zaś są do kształcenia w zawodach uważanych za męskie, jak IT. Mimo że mężczyźni mogą korzystać z urlopów wychowawczych, rodzicielskich, ojcowskich oraz zwolnień na opiekę nad dziećmi, to kobiety wciąż postrzegane są jako te, które odpowiedzialne są za opiekę nad dziećmi, czego konsekwencją są niższe zarobki i mniejsze szanse na awans – wskazała Anna Schmidt. Jednocześnie przypomniała, że Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania jest koordynatorem inicjatywy zapowiedzianej w Polskim Ładzie, której celem jest likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Przygotowane będą regulacje zobowiązujące firmy do uzasadnienia – w ciągu 30 dni – wysokości wypłacanego wynagrodzenia (na żądanie pracownika). Ponadto zatrudnieni będą mogli zażądać informacji na temat przeciętnych zarobków osób płci przeciwnej wykonujących podobne obowiązki.
– Dodatkowo wzmocniona zostanie edukacja antydyskryminacyjna poprzez coroczny raport „Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn”. Kodeks najlepszych praktyk w zakresie równości kobiet i mężczyzn będą promować spółki Skarbu Państwa, a ich doświadczenia będą potem rozszerzane na kolejne grupy przedsiębiorstw – dodała pełnomocniczka.
Proponowane regulacje są zbieżne z rozwiązaniami zawartymi w projekcie dyrektywy unijnej w zakresie transparentności płac. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w tej sprawie w marcu 2021 r. Planowane zmiany w krajowym ustawodawstwie będą więc zależeć też od ostatecznego kształtu wspólnotowych przepisów.