Uczestnik PPK, który nie ukończył 60 lat, może wycofać oszczędności ze swojego rachunku PPK, czyli dokonać zwrotu środków. Pracodawca będzie jednak nadal dokonywać wpłat na rachunek PPK, z którego dokonano zwrotu, chyba że uczestnik PPK złoży mu deklarację o rezygnacji z wpłat.

Zasadniczym celem oszczędzania w PPK jest gromadzenie środków na okres po zakończeniu aktywności zawodowej. Środki na rachunku PPK stanowią jednak prywatną własność uczestnika, który może z nich skorzystać w każdym czasie. Zwrot środków przed 60. rokiem życia wiąże się z określonymi pomniejszeniami.

Konsekwencje zwrotu

Uczestnik PPK, który nie ukończył 60. roku życia, może w dowolnym momencie złożyć instytucji finansowej dyspozycję zwrotu środków ze swojego rachunku PPK – realizacja dyspozycji zwrotu spowoduje wycofanie wszystkich środków z tego rachunku PPK, gdyż nie jest dopuszczalny częściowy zwrot. Zwrot z danego rachunku PPK uczestnika nie wpłynie na jego środki na innych rachunkach PPK.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku zwrotu uczestnik PPK otrzyma środki z rachunku PPK pomniejszone o:

  • 30% środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez pracodawcę – kwota ta zostanie przekazana do ZUS, a informacja o niej zostanie zaewidencjonowane na koncie ubezpieczonego (uczestnika PPK) jako składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym kwota ta została przekazana,
  • środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa oraz
  • 19% podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki)

Ważne: Uczestnik PPK może wypłacić środki ze swojego rachunku PPK, bez pomniejszeń, w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych. W przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka, można wypłacić do 25% środków z rachunku PPK (bez obowiązku zwrotu), przy czym z tego rozwiązania można skorzystać zarówno przed, jak i po 60. roku życia. Natomiast, w celu pokrycia wkładu własnego przy kredycie hipotecznym (np. przy zakupie mieszkania), uczestnik PPK może wypłacić z rachunku PPK do 100% środków (z obowiązkiem zwrotu na ten rachunek w ciągu nie dłużej niż 15 lat). Wniosek dotyczący wypłaty na wkład własny może złożyć instytucji finansowej tylko uczestnik PPK, który nie ukończył 45 lat. [koniec ważne]

Zwrot a dalsze gromadzenie środków

Co ważne, dokonanie zwrotu nie ma wpływu na dalsze gromadzenie oszczędności na rachunku PPK, z którego nastąpił zwrot. Rachunek PPK uczestnika jest nadal prowadzony przez instytucję finansową, pomimo wycofania całości środków. Zwrot nie wpływa także na obowiązki podmiotu zatrudniającego dotyczące PPK – musi on nadal obliczać, pobierać i przekazywać do instytucji finansowej wpłaty do PPK, zarówno te finansowane przez siebie, jak i te finansowane przez uczestnika PPK. Zmieni się to dopiero wówczas, gdy uczestnik PPK złoży podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Ważne: Dyspozycja zwrotu składana jest instytucji finansowej, a deklaracja o rezygnacji z wpłat do PPK – podmiotowi zatrudniającemu (w formie pisemnej). Konsekwencje ich złożenia są różne. Tylko złożenie deklaracji o rezygnacji wstrzymuje dalsze wpłaty na rachunek PPK. [koniec ważne]

Rezygnacja i powrót do oszczędzania

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK obowiązuje od momentu jej złożenia. Oznacza to, że już od chwili złożenia jej przez uczestnika PPK, podmiot zatrudniający nie powinien przekazać do instytucji finansowej żadnej wpłaty do PPK. Wpłaty pobrane w tym miesiącu są zwracane uczestnikowi PPK. Dotyczy to wpłat do PPK naliczonych i pobranych, ale nieprzekazanych do instytucji finansowej przed złożeniem tej deklaracji. Złożona deklaracja o rezygnacji jest skuteczna maksymalnie do ostatniego dnia lutego roku, w którym następuje ponowny autozapis do PPK (co 4 lata, najbliższy w 2023 r.).

Uczestnik PPK może także w każdej chwili wrócić do oszczędzania - wystarczy, że złoży podmiotowi zatrudniającemu wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Wpłat do PPK dokonuje się wówczas począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył ten wniosek. Oznacza to, że podmiot zatrudniający nalicza i pobiera wpłaty do PPK już w miesiącu jego złożenia oraz dokonuje tych wpłat w miesiącu następnym.

Ważne: Jeśli uczestnik PPK wypłaci środki ze swojego rachunku PPK dopiero do ukończenia 60. roku życia, to otrzyma je bez pomniejszeń (po spełnieniu warunków określonych w przepisach, także bez obowiązku zapłaty podatku Belki). Jeżeli jednak ma kilka rachunków PPK i po osiągnięciu 60. roku życia rozpocznie wypłatę choćby z jednego z nich, to na żaden jego rachunek PPK nie będą już wpływać wpłaty do PPK ani dopłaty od państwa. [koniec ważne]

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm .

Anna Puszkarska Ekspert PFR Portal PPK