Dotowanie zajęć dla starszych blokuje pomoc osobom młodszym. Zainteresowanie firm jest tak małe, że wiele powiatowych urzędów pracy nawet nie ubiega się o pieniądze
Przedsiębiorcy mogą obecnie uzyskać dotacje na kursy lub studia podyplomowe dla siebie i pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Dofinansowanie na jednego uczestnika kształcenia może wynieść do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia.
Tę atrakcyjną formę pomocy wprowadziła ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. poz. 598) obowiązująca od 27 maja br. Nowelizacja ta przewiduje jednak istotne ograniczenie przy udzielaniu wsparcia.