Będąca częścią Polskiego Ładu ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105; dalej: nowelizacja) wprowadza regulacje, których celem ma być walka z zatrudnianiem na czarno i wypłatami wynagrodzeń pod stołem. Wynika z nich, że przedsiębiorca, który dopuści się uchybień w zakresie zatrudniania pracowników, utraci koszty uzyskania, zmuszony będzie do wykazania dodatkowego przychodu, a także sfinansuje składki na ubezpieczenia społeczne rzeczywistego pracownika. Nie tylko nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodu wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia w części, w jakiej nie ujawnił go właściwym organom państwowym, ale również składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych od takich wynagrodzeń do ZUS. Te zresztą w całości będą finansowane przez pracodawcę. Tak samo jak składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od wynagrodzenia pracownika.
Co ważne, z treści obu ustaw o podatkach dochodowych wynika, że przychodem podatnika będzie wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1100; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162) ustalona za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie, w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym przychód powstaje na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia. Dodatkowo przychodem będzie wartość przychodu pracownika, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 151 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105; dalej: ustawa o PIT). [ramka s. C2]