Jeśli przedsiębiorca pobrał dofinansowanie do pensji na nieuprawnionego pracownika, zwróci pieniądze uzyskane na tę osobę, a nie dopłaty otrzymane na wszystkich zatrudnionych. Tak wynika z nowelizacji specustawy covidowej, którą na ostatnim posiedzeniu przyjął Senat.

Nowe regulacje mają ułatwić i doprecyzować proces rozliczeń publicznej pomocy udzielonej w ramach tarczy antykryzysowej. Chodzi przede wszystkim o dopłaty do pensji pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP; art. 15g, 15gg i 15gga specustawy).
Wyższa izba parlamentu wprowadziła w tym zakresie poprawki do ustawy, głównie o charakterze doprecyzowującym lub technicznym. Po tych zmianach jest jasne, że wstępnej weryfikacji rozliczenia pomocy z art. 15g (dofinansowanie do pensji w razie m.in. przestoju) dokonuje się w terminie 60 dni od złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu (w prawidłowej i kompletnej wersji). Senatorowie doprecyzowali też m.in. nowelizowany art. 15gga specustawy (dofinansowanie pensji pracowników w ramach tzw. tarczy branżowej). Firma będzie musiała zwracać całe dofinansowanie pobrane na pracownika, któremu wypowiedziano umowę z przyczyn go niedotyczących (czyli leżących po stronie pracodawcy; zatrudniający naruszy bowiem zakaz takiego zwolnienia w okresie otrzymywania dofinansowania). Z kolei ze zmodyfikowanego art. 15gga ust. 18 jednoznacznie będzie wynikać, że przedsiębiorca, który m.in. nie sporządził wykazu pracowników objętych wnioskiem o pomoc (na dzień złożenia tego ostatniego), zostanie zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego wsparcia.
– Poprawki przedstawione w sprawozdaniu komisji uzyskały pozytywną opinię rządu – podkreślił Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
Wszystko wskazuje więc na to, że zostaną one też zaakceptowane przez Sejm (po wprowadzeniu zmian przez Senat ustawa wróci do niższej izby parlamentu). Następnie ustawa trafi do podpisu prezydenta. Senatorowie zwracali uwagę na istotny, główny cel uchwalania zmian, czyli uzupełnienie zasad rozliczenia świadczeń przyznawanych z FGŚP w ramach tarczy antykryzysowej.
– Chodzi m.in. o doprecyzowanie przepisów dotyczących zwrotu środków w całości albo w części przez podmioty korzystające ze wsparcia – wskazywała Ewa Gawęda, senator sprawozdawca nowelizacji.
Zgodnie z omawianymi zmianami w przypadku gdy firma omyłkowo pobrała dopłaty np. na pracownicę korzystającą z urlopu rodzicielskiego, to zwróci jedynie dofinansowanie do jej pensji, a nie dopłaty otrzymane na wszystkich pracowników. W praktyce taka modyfikacja ma istotne znaczenie, bo obecnie obowiązujące przepisy zbyt restrykcyjnie określają zasady rozliczenia pomocy z tarczy. Projekt przewiduje też m.in. wydłużenie terminu wypłat wsparcia (z art. 15g, 15ga i 15gg). Jeśli pracodawca złożył wniosek o świadczenie do 10 czerwca 2021 r. (był to ostateczny termin), ale go nie rozpatrzono albo nie zdążono z wypłatą środków (ta ostatnia była możliwa do 30 czerwca 2021 r.), to urzędy będą miały na to czas do 31 marca 2022 r.
– Ustawa wprowadza możliwość finansowania z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych realizacji zadań wynikających z ustawy o COVID-19 w latach 2022–2024. Przewiduje też korzystne zmiany w zakresie pożyczek, które były udzielane przez BGK w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” – podkreśliła senator Gawęda.
Etap legislacyjny
Ustawa wraca do Sejmu