Nowe regulacje mają ułatwić i doprecyzować proces rozliczeń publicznej pomocy udzielonej w ramach tarczy antykryzysowej. Chodzi przede wszystkim o dopłaty do pensji pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP; art. 15g, 15gg i 15gga specustawy).
Wyższa izba parlamentu wprowadziła w tym zakresie poprawki do ustawy, głównie o charakterze doprecyzowującym lub technicznym. Po tych zmianach jest jasne, że wstępnej weryfikacji rozliczenia pomocy z art. 15g (dofinansowanie do pensji w razie m.in. przestoju) dokonuje się w terminie 60 dni od złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu (w prawidłowej i kompletnej wersji). Senatorowie doprecyzowali też m.in. nowelizowany art. 15gga specustawy (dofinansowanie pensji pracowników w ramach tzw. tarczy branżowej). Firma będzie musiała zwracać całe dofinansowanie pobrane na pracownika, któremu wypowiedziano umowę z przyczyn go niedotyczących (czyli leżących po stronie pracodawcy; zatrudniający naruszy bowiem zakaz takiego zwolnienia w okresie otrzymywania dofinansowania). Z kolei ze zmodyfikowanego art. 15gga ust. 18 jednoznacznie będzie wynikać, że przedsiębiorca, który m.in. nie sporządził wykazu pracowników objętych wnioskiem o pomoc (na dzień złożenia tego ostatniego), zostanie zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego wsparcia.