Sąd Rejonowy w Koninie, który ją rozpoznawał, miał wątpliwości, czy art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.; na jego podstawie odwołanie od decyzji ZUS przysługuje na zasadach i w terminie określonym w kodeksie postępowania cywilnego) oraz art. 1 k.p.c. (zgodnie z nim kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe m.in. w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych) są zgodne z art. 184 i art. 45 ust. 1 konstytucji. W jego ocenie bowiem, w oparciu o przepisy konstytucji, sprawy z odwołań od decyzji ZUS powinny zostać poddane właściwości sądów administracyjnych, a nie powszechnych – jak obecnie. Jak argumentuje, zgodnie z art. 176 ust. 2 konstytucji określenie właściwości poszczególnych sądów należy do ustawodawcy. Przepis ten powinno się jednak odczytywać w związku z art. 177 ustawy zasadniczej stanowiącym, że sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych dla właściwości innych sądów. Tymczasem art. 184 konstytucji stanowi, iż to sądy administracyjne są powołane do kontroli działalności administracji publicznej. Zdaniem sądu pytającego jest to zatem wyjątek, o którym mowa w art. 177.
Inaczej do tematu podchodzi jednak Sejm, który jako uczestnik postępowania przed TK wydał w tej sprawie opinię. Wnosi w niej o umorzenie postępowania z powodu niedopuszczalności wydania orzeczenia. Zdaniem Sejmu pytanie prawne, które zainicjowało postępowanie przed TK, nie spełnia wszystkich przesłanek formalnych, tj. podmiotowej, przedmiotowej i funkcjonalnej, które decydują o dopuszczalności rozpoznania go przez TK. Co to znaczy? Przesłanka podmiotowa odnosi się do tego, kto może wystąpić z pytaniem prawnym. W tym wypadku sąd zalicza się do kręgu podmiotów uprawnionych. Przesłanka przedmiotowa określa zaś, że treścią pytania może być wyłącznie ocena zgodności aktu prawnego z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą. Ona również w opisywanej sprawie została spełniona. Z kolei przesłanka funkcjonalna dotyczy związku pomiędzy odpowiedzią na pytanie a rozstrzygnięciem konkretnej sprawy toczącej się przed sądem pytającym. W ocenie Sejmu analizowane pytanie prawne nie spełnia właśnie tej ostatniej przesłanki, zmierza bowiem do abstrakcyjnej kontroli konstytucyjności prawa.