Definicja choroby zawodowej została zawarta w art. 2351 kodeksu pracy. Zgodnie z nią za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy (tzw. narażenie zawodowe).
W tego rodzaju sprawach problematyczne jest rozróżnienie przyczyn powstania choroby – na te związane ze szkodliwym środowiskiem pracy i na te związane z czynnikami występującymi poza pracą. Do uznania schorzenia za chorobę zawodową nie jest jednak konieczne, aby na chorego miało wpływ wyłącznie środowisko pracy lub sposób jej wykonywania. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 stycznia 2020 r., sygn. akt II OSK 1448/13, wskazał, że w razie ustalenia, że stwierdzona u pracownika choroba jest w wykazie, a jednocześnie ocena warunków pracy pozwala bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem przyjąć, że miało miejsce narażenie zawodowe, istnieje domniemanie związku przyczynowego między chorobą zawodową a warunkami narażającymi na jej powstanie. Z kolei WSA w Szczecinie w wyroku z 12 sierpnia 2021 r., sygn. akt II SA/Sz 396/21, wyjaśnił, że przesłanka stwierdzenia „z wysokim prawdopodobieństwem” związku przyczynowego między rozpoznanym schorzeniem a warunkami wykonywanej pracy zwalnia organy administracji z konieczności badania wszystkich możliwych pozazawodowych czynników, które mogą wywołać przedmiotowe schorzenia, tym bardziej jeżeli warunki pracy wskazują na zawodową etiologię choroby.
Biorąc taką wykładnię pod uwagę, można stwierdzić, że w opisywanej sytuacji wnioskodawca powinien złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego z uzasadnieniem, że organy wydające decyzje nie powinny poszukiwać w tego rodzaju sprawach każdych możliwych czynników, które mogły wpłynąć na zachorowanie, skoro z dokumentacji wynika, że choroba ma związek z pracą. ©℗
Reklama
Podstawa prawna
• art. 2351 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)