Najemcy, spółdzielcy i właściciele mieszkań mogą się ubiegać o gminny dodatek do opłat czynszowych. Aby go otrzymać, muszą wykazać się niskimi dochodami i odpowiednim metrażem lokalu
Czy państwo zapłaci za mnie czynsz
Straciłam pracę i nie mam obecnie żadnych dochodów. Dowiedziałam się w urzędzie miasta, że mogę ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Czy oznacza to, że państwo zapłaci za mnie czynsz?

NIE

Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy pieniężnej, która ma na celu pokrycie z funduszy publicznych jedynie części kosztów utrzymania mieszkania. Świadczenie jest przyznawane osobom o najniższych dochodach lub nieposiadającym ich w ogóle. O wsparcie mogą ubiegać się przede wszystkim najemcy, osoby posiadające lokal spółdzielczy i właściciele mieszkań.
O prawie do otrzymywania dodatku decyduje w pierwszej kolejności kryterium dochodowe. Świadczenie wypłacane jest jedynie wówczas, gdy średni miesięczny dochód w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie wsparcia, przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (od 1 marca 2014 r. kwota najniższej emerytury wynosi 844,45 zł miesięcznie, a więc kryterium wynosi 1477,79 zł) i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (1055,56 zł), obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Przyznanie i wysokość dodatku uzależnione są nie tylko od dochodów osiąganych przez wnioskodawcę, ale i od wielkości nieruchomości. Przysługuje tylko wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej (są one określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych) o więcej niż 30 proc. albo 50 proc. W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa nie może przekraczać 35 mkw. dla jednej osoby. Przy czterech osobach będzie to 55 mkw., sześciu – 70 mkw., a w przypadku kolejnych osób powierzchnia będzie wzrastała każdorazowo o 5 mkw.
Wysokość dodatku stanowi różnicę między wydatkami ponoszonymi na lokal, m.in. czynsz, opłaty eksploatacyjne, opłaty za wodę i wywóz nieczystości – przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową lokalu, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek. Przykładowo, osoba samotna zamieszkująca lokal własnościowy o powierzchni 42 mkw. o dochodzie 900 zł i wydająca na lokal 275 zł miesięcznie może liczyć na dodatek w wysokości około 95 zł.
Podstawa prawna
Art. 3 i 6 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.).
Komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (M.P. poz. 165).
Czy muszę dołączyć do wniosku dokumenty
Wybieram się do urzędu gminy, aby złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy. Czy muszę zabrać ze sobą jakieś dokumenty?

TAK

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek osoby spełniającej kryteria do otrzymania tego rodzaju wsparcia. Formularz wniosku można pobrać z właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej. We wniosku należy wpisać m.in. takie informacje, jak adres zamieszkania, nazwę i siedzibę zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu oraz jego powierzchnię. Powinien on określać liczbę osób w gospodarstwie domowym, a także kwoty wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc. Do wniosku należy dołączyć deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres ostatnich 3 miesięcy oraz inne niezbędne dokumenty. Właściciel domu jednorodzinnego musi przykładowo dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu.
Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego ma obowiązek przechowywać dokumenty potwierdzające wysokość zadeklarowanych dochodów przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 1–2a ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.).
Czy odzyskam przysługujący mi dodatek
Od czterech miesięcy zalegam z czynszem i gmina wstrzymała mi wypłatę dodatku mieszkaniowego. Czy mogę odzyskać utracone z tego powodu pieniądze?

TAK

Osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy ma obowiązek bieżącego opłacania należności za zajmowany lokal mieszkalny. Jeżeli tego nie robi, gminni urzędnicy muszą wstrzymać wypłatę świadczenia. Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa, o ile spłata zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy. W razie uregulowania należności w tym czasie niewypłacony dodatek nie przepada i jest wypłacany za zaległy okres. Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może natomiast wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu długu.
Obowiązek informowania urzędu gminy o zaległościach czynszowych osoby pobierającej dodatek spoczywa na zarządcy domu lub innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal (np. spółdzielni mieszkaniowej). Administrator musi zawiadomić urzędników już o zadłużeniu w płatnościach za pełne 2 miesiące. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi odpowiedzialność finansowa. Pobierający należności za lokal mieszkalny może zostać zobowiązany do zwrotu gminie równowartości dodatków wypłaconych za okres, w którym występowało zadłużenie.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 11–12, art. 8 ust. 4 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.).
Czy gmina zwróci część opłat za prąd
Zamierzam złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy. Słyszałam, że od tego roku można ubiegać się również o dopłaty do rachunków za prąd. Czy to prawda?

TAK

Osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy i mają podpisaną umowę na dostarczanie energii elektrycznej do zamieszkiwanego przez nie lokalu, przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Przyznaje go wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Aby otrzymać takie świadczenie, należy złożyć do urzędu gminy/miasta wypełniony wniosek wraz z kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Zgodnie z obwieszczeniem ministra gospodarki do 30 kwietnia 2015 r. wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną wynosi maksymalnie 11,36 zł miesięcznie. Gdy składa się ono z 2 do 4 osób, jego wysokość wzrasta do 15,77 zł na miesiąc, a w przypadku większej liczby osób jest to 18,93 zł miesięcznie. Przy ustalaniu stawek dodatku energetycznego są brane pod uwagę limity zużycia energii elektrycznej (np. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną i 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób) oraz średnia cena energii elektrycznej. Dodatek energetyczny jest wypłacany odbiorcom energii elektrycznej z góry do 10. dnia każdego miesiąca. Tylko w styczniu świadczenie jest wypłacane do 30. dnia tego miesiąca.
Podstawa prawna
Art. 5c–5f ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).
Obwieszczenie ministra gospodarki z 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 291).
Czy mogę się odwołać od decyzji
Złożyłem wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, jednak wójt wydał decyzję odmowną. W uzasadnieniu podał, że przeprowadzający wywiad środowiskowy pracownik urzędu zauważył rażącą dysproporcję pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przeze mnie w deklaracji a faktycznym stanem majątkowym. Nie zgadzam się z taką oceną. Czy mogę się odwołać od decyzji wójta?

TAK

W razie otrzymania odmownej decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wnioskodawcy przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Jeśli organ, który wydał decyzję, uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, to może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni decyzję zaskarżoną. Zgodnie z przepisami regulującymi przyznawanie dodatków mieszkaniowych szef jednostki samorządowej musi odmówić przyznania pomocy, jeżeli wyniki przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wykażą, że występuje wspomniana przez czytelnika rażąca dysproporcja. Musi ona wskazywać na to, że wnioskodawca jest w stanie opłacać wydatki mieszkaniowe, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych organy administracji mają obowiązek w sposób pełny i przekonujący przedstawić argumenty, którymi kierują się przy wydawaniu decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Decyzja odmowna musi być oparta na stosownych dowodach na rażącą dysproporcję między wykazanymi przez stronę dochodami a jej faktycznym stanem majątkowym. Dysproporcja musi być znaczna i postrzegana w odbiorze jako oczywista (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 marca 2007 r., sygn. akt I OSK 696/2006, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 3, 8 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.).